Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było wykorzystywanie w pierwszej kolejności na doskonalenie zawodowe nauczycieli środków unijnych. Przykładowo w budżetach wojewodów faktyczne wykonane wydatki na doskonalenie były dwukrotnie niższe niż wynikające z obowiązujących przepisów. Uwzględniając powyższe uwarunkowania w ustawie z 16.12.2015 przewidziano, że przyjęte w na rok 2015 r. rozwiązania umożliwiające bardziej elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostaną przedłużone na rok 2016. Jednocześnie z oceny skutków regulacji wynika, że wskutek wprowadzenia (przedłużenia) rozwiązań modyfikujących reguły wydatkowe z art. 70a ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm., dalej: KN) jest możliwe dokonanie oszczędności w budżetach organów prowadzących szkoły na poziomie 140 mln zł. Tym samym środki te będą wydane na inne cele związane z oświatą.

Mechanizm przewidziany w Karcie Nauczyciela

Modyfikacja wynikająca z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Odpisy na doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżetach organów prowadzących – art. 70a ust. 1, 1a i 2 KN

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Środki mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20%, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu.

Środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki, o których mowa w art. 70a ust. 1 KN przeznaczone

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,

wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków

Odpisy na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach wojewodów – art. 70a ust. 3 KN

W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty

Środki z art. 70a ust. 3 KN przeznaczone na wspieranie na obszarze województwa

doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach wojewodów w łącznej wysokości do

5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN obowiązującą w 1.1.2012 r.

Odpis na realizacje ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania – art. 70a ust. 4 KN

W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

Środki te nie obejmują finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Środki z art. 70a ust. 4 KN przeznaczone na realizację ogólnokrajowych

zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego

w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN

obowiązującą w 1.1.2012 r.

Zamrożenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej przewiduje dalsze zamrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. W świetle art. 53 ust. 1 KN zakłada się dokonywanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Przepis art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 r. nakazuje do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosować kwotę bazową z 1.1.2012 r.