Artykuł 18b, będący podstawą do wydania omawianego rozporządzenia, został dodany przez ustawę z 25.7.2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.,poz. 1188). W efekcie wydane zostało rozporządzenie MPiPS z 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630)

Ważne
Spełnienie wymagań, o których mowa w nowym rozporządzeniu, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.

Lokal, w którym ma być prowadzona placówka, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zapewnienie wymagalnej klasy odporności przeciwpożarowej budynku, zapewnienie odpowiedniej powierzchni strefy pożarowej, zapewnienie możliwości ewakuacji), oraz przepisach przeciwpożarowych (wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, ich naprawa i konserwacja, uzgodnienie projektu budynku pod względem ochrony przeciwpożarowej) lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Dopuszcza się prowadzenie placówki w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, o których mowa powyżej, jeżeli (wskazano kilka przykładowych wyjątków):

1) lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 30 dzieci w tym samym czasie;

2) lokal stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do celów prowadzenia placówki;

3) lokal znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia; wymaganie to nie dotyczy tych części strefy pożarowej, które znajdują się na kondygnacjach powyżej kondygnacji, na której znajduje się lokal, z wyjątkiem kondygnacji znajdującej się bezpośrednio nad lokalem;

4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające wyjście w sposób bezpieczny bezpośrednio na otwartą przestrzeń;

Komentarz do wprowadzonych zmian

Wprowadzenie niniejszego aktu do obrotu prawnego było niezbędne z uwagi na konieczność ujednolicenia oraz uszczegółowienia obowiązującego standardu, jakie placówki wsparcia dziennego muszą spełniać. Wymogi w niniejszym zakresie będzie musiał spełnić każdy podmiot prowadzący placówkę wsparcia dziennego, gdyż przepisy nowego rozporządzenia nie zawierają ograniczeń w tym zakresie. Warto zauważyć iż takie uprawnienie przysługuje, w obecnym stanie prawnym, gminie, podmiotowi, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 WspRodzU lub podmiotowi, który uzyskał stosowne zezwolenie wójta albo starosty.

Wspomniane rozwiązanie należy uznać za trafne. Powinno przyczynić się do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych co do wymogów stawianych tej formie pieczy zastępczej.