Zwolnienie z ZUS w marcu i kwietniu 2021

Nowe przepisy zakładają przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS na kolejne dwa miesiące, tj. na marzec i kwiecień 2021 roku.

Zwolnieniem objęte zostaną składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 40%. Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Przedłużone zostanie również świadczenie postojowe. Kolejne świadczenie postojowe przysługiwać będzie jednokrotnie lub dwukrotnie w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był o co najmniej 40% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

Kolejnym instrumentem pomocowym możliwym do uzyskania w kolejnych miesiącach 2021 roku będzie świadczenie na ochronę miejsc pracy.

Warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Ważne

Dofinansowanie przysługiwać będzie przez 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.

Bezzwrotne dotacje

Nowe przepisy przewidują kontynuowanie programu bezzwrotnych dotacji również w kolejnych miesiącach 2021 roku. Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności przysługiwać będzie mikro i małym przedsiębiorcom w sytuacji, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku będzie niższy o co najmniej o 40% względem przychodu z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, bezzwrotne dotacje wypłacane będą przez Urzędy Pracy i wynosić będą 5 tys. zł.

Źródło:

zus.pl