Projektowane zmiany dotyczą ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wprowadzone zmiany powinny, zdaniem autorów projektu, przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia terminowej realizacji zadań oraz gwarancji gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

Wydłużenie okresu wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
W wyniku wprowadzenia w życie nowego aktu prawnego nastąpi wydłużenie okresu wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do złożenia wniosku o decyzję realizacyjną (np. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; dalej: decyzji ZRID).

Ważne
Autorzy projektu zaproponowali wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec przedłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmienią się warunki tej realizacji

Wniosek o wydanie decyzji stanowiącej podstawę przeprowadzenia przedsięwzięcia będzie mógł więc zostać złożony nawet w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W obecnym stanie prawnym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach można wykorzystać przy składaniu wniosków o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jedynie w okresie do 4 lat od momentu uzyskania ich ostateczności.

Z możliwością ewentualnego przedłużenia tego okresu do 6 lat, ale tylko w przypadku etapowej realizacji inwestycji oraz udowodnienia, że nie uległy zmianie warunki określone w decyzji, co jest zazwyczaj trudne z uwagi na fakt, że na etapie uszczegóławiania projektu budowlanego często pojawia się konieczność zmian w zakresie lokalizacji różnych elementów budowlanych, np. przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych.

Zdaniem autorów projektu czas ten jest zdecydowanie zbyt krótki z uwagi na złożoność projektów inwestycyjnych oraz długotrwały proces projektowania poprzedzony procedurą wyłonienia wykonawcy projektu zgodnie z zasadami zamówień publicznych.

Możliwość dokonania zmiany decyzji ZRID bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postulowane jest również stworzenie możliwości dokonania zmiany decyzji ZRID bez konieczności zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Autorzy projektu wyszli bowiem z założenia, że nie każda zmiana jest istotna w kontekście oddziaływania na środowisko, a procedura dokonywania zmian powinna uwzględniać czynnik wpływu konkretnej zmiany na środowisko na zasadach podobnych, jak obecnie jest to określone w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projektowane przepisy pozwolą na dokonywanie zmian decyzji wydawanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane bez konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku kiedy odstąpienie od zatwierdzonego projektu nie powoduje zmian uwarunkowań środowiskowych i będzie dotyczyło, np.:

  1. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego; kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  2. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Przyspieszenie przeprowadzenia prac przygotowawczych
Projekt zmian ustawowych przewiduje także dodanie nowego przepisu, zgodnie z którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed uzyskaniem decyzji ZRID, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowi podstawę do wykonania prac polegających na:
• wycince drzew i krzewów,
• przeprowadzeniu badań archeologicznych lub geologicznych,
• przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Proponowany przepis związany jest z faktem, iż obecnie liczne problemy administracyjne dotyczące przygotowania i przeprowadzenia badań geologicznych negatywnie wpływają na harmonogram realizacji inwestycji. Ustawy w nowej formie pozwolą również nieodpłatnie wejść na teren, na którym przewidywana jest realizacja inwestycji drogowej celem wykonania prac przygotowawczych.