Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 § 1 EgzAdmU egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Zgodnie z art. 15 § 4 EgzAdmU obowiązkiem ministra właściwego ds. finansów publicznych jest określenie, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. łączności, w drodze rozporządzenia wysokości kosztów upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej. Wysokość opłaty została obecnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11.9.2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1526). Koszt upomnienia został określony na poziomie 11,60 zł.

Jednocześnie utraciło moc poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 27.11.2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137, poz. 1543).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z faktu, że od 1.9.2009 r. Poczta Polska, w wyniku komercjalizacji, została przekształcona w spółkę akcyjną. Do końca sierpnia 2009 r. funkcjonowała jako „państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska”. Dodatkowo, na mocy PrPoczt wprowadzono pojęcie „operatora wyznaczonego” w miejsce dotychczasowego „operatora publicznego”. Powyższe zmiany oznaczały, że konieczne okazało się wydanie nowego rozporządzenia w miejsce poprzednio obowiązującego. Przy okazji zrezygnowano z dotychczasowego określenia wysokości kosztów upomnienia równych iloczynowi określonej wysokości opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej określonej w cenniku usług, przyjmując zamiast tego kwotowe określenie wysokości kosztów upomnienia.