Celem przyjęcia ustawy było ustalenie właściwej proporcji pomiędzy potrzebą zapewnienia elastycznego mechanizmu określania wynagrodzeń i zbliżania go w maksymalnym stopniu do zasad obowiązujących na rynku w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych (w ustawie zwane „podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych”). Cel ten ma być osiągnięty przy realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od dotychczasowych przepisów ustawy z 3.3.2000 r. o zasadach wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej), ustawa z 9.6.2016 r. będzie dotyczyć nie tylko tych spółek, w których większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem są wyżej wymienione podmioty, ale będzie miała także zastosowanie do spółek, w których te podmioty mają mniejszościowy udział.

Do podstawowych założeń ustawy należy zaliczyć niewątpliwie wprowadzenie obowiązku dla podmiotów uprawnionych do wykonywania praw udziałowych do podejmowania działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego. Wykonanie tego obowiązku polega w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem.

Drugim ważnym obowiązkiem jest odebranie od kandydata na członka organu nadzorczego – wskazanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych – oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą, tzn. oświadczenia o tym, że w przypadku powołania danej osoby na stanowisko członka organu nadzorczego, doprowadzi do głosowania uchwały w sprawie wynagrodzenia oraz zagłosuje za przyjęciem takiej uchwały.

Ustawa określa również wysokości wynagrodzenia członków organu zarządzającego spółki, jakie powinny znaleźć się w projekcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń . Generalną zasadą przyjętą w ustawie jest podział wynagrodzenia na dwie części: stałą i zmienną. Część stała będzie uzależniona od wysokości średniorocznego zatrudnienia w spółce lub rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych na określonym poziomie lub od sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych (pod uwagę będą brane dwie spośród tych trzech przesłanek). Natomiast część zmienna będzie stanowiła wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki i będzie uzależniona od realizacji celów zarządczych (m.in. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji czy sprzedaży, realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji). Cele, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, są wyznaczane uchwałą określającą wynagrodzenia.

Poza zmianami dotyczącymi wynagrodzeń osób wchodzących w skład organu zarządzającego spółką, ustawa przewiduje również nowe zasady kształtowania wynagrodzenia członków rad nadzorczych oraz likwidatorów tych spółek. Dodatkowo należy nadmienić, że ustawa wprowadziła zmiany do szeregu innych ustaw, min. do Kodeksu spółek handlowych i do ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 2099).