Zgodnie z § 25 ust. 2 lit. c rozporządzenia z 26.11.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091), które obowiązuje od 28 listopada, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy w zakładach pracy, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Ważne
Obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zakładów pracy, w których przebywa więcej niż jedna osoba został nałożony do 27 grudnia 2020 r.