Punktem wyjścia w ocenie podanego zagadnienia są regulacje prawne ujęte w CzystGmU. Zgodnie z aktualną treścią art. 6j ust. 3b: W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ‒ za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Z kolei, od 1.1.2022 r. treść ww. regulacji będzie następująca: W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na kanwie ww. regulacji warto wspomnieć o rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO w Poznaniu z 13.10.2021 r. (24/1438/2021; http://edziennik.poznan.uw.gov.pl). W orzeczeniu tym organ nadzoru wskazał m.in., że: Z nowego brzmienia art. 6j ust. 3b wynika, że „w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.  Dalej podano: Mając na uwadze to, że Rada Miejska określiła termin obowiązywania badanej uchwały od 1.1.2022 r., a więc już w czasie obowiązywania nowych przepisów CzystGmU, uchwała winna  zawierać regulacje wynikające ze znowelizowanego art. 6j ust. 3b ustawy.  Kolegium Izby wskazuje, że w regulacji, która będzie obowiązywać od 1.1.2022 r., opłatę  ryczałtową ustala się od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie jak w obowiązującym stanie prawnym ‒ od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Zatem stwierdzenie nieważności uchwały z uwagi na nieprawidłowe określenie przedmiotu opodatkowania jest zasadne.

Podsumowując, wskazać należy, że ustalenia organu nadzoru są prawidłowe. Należy bowiem podkreślić, że skoro rada gminy zdecydowała się przyjąć nowe zasady opodatkowania opłatą za gospodarowania odpadami komunalnymi od nieruchomości letniskowych – tj. od domku letniskowego, to powinna to zrobić zgodnie z nowym (znowelizowanym) upoważnieniem z art. 6j ust. 3b CzystGmU. W przeciwnym razie będzie skutkowało to wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego przez regionalną izbę obrachunkową.