Nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

W dniu 5.8.2022 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730). Wśród zmian, jakie zostały wprowadzone tym aktem, należy wyróżnić przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Zostały one dodane w art. 6a KartaNauczU poprzez zmianę ust. 1 oraz dodanie ust. 1da-1dh. Przepisem art. 6a ust. 12 KartaNauczU została określona podstawa prawna do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Ministra Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

Na podstawie tej delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie MEiN z 25.8.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1822). Rozporządzenie to określa kryteria oraz tryb dokonywania oceny nauczycieli i dyrektorów szkoły.

Wśród nowości należy wskazać, że kryteria oceny nauczycieli, wymienione w rozporządzeniu, należy podzielić na obowiązkowe oraz dodatkowe. Przy czym, ocena nauczyciela jest określana na podstawie wszystkich kryteriów obowiązkowych i dwóch kryteriów dodatkowych – po jednym wybranym przez dyrektora szkoły i jednym wybranym przez ocenianego nauczyciela.

Rozporządzenie określa również maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel w czasie dokonywania oceny, a także jaką ocenę otrzymuje za uzyskaną liczbę punktów (w przeliczeniu na procenty, licząc stosunek uzyskanej liczby punktów do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów). Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

W przepisach rozporządzenia znalazły się również kwestie dotyczące postępowania odwoławczego – od uzyskanej oceny, nauczycielowi przysługuje odwołanie, które składa za pośrednictwem dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ma 5 dni na ustosunkowanie się do odwołania oraz na przekazanie kompletu dokumentów organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - do kuratora oświaty. Odwołanie rozpatruje zespół oceniający, który powinien wysłuchać nauczyciela składającego odwołanie. Jednakże w przypadku niestawienia się nauczyciela, pomimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje to rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia. Samo rozstrzygnięcie zespołu oceniającego powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

Rozporządzenie określa również zasady oceniania pracy dyrektora szkoły. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dokonano w tych przepisach rozróżnienia na dyrektorów, którzy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, gdyż wobec tego ich ocena pracy w dużej części pokrywa się z oceną pracy nauczyciela oraz na dyrektorów, którzy nie realizują takich zajęć, co powoduje, że ocenie podlegają jedynie w zakresie obowiązkowych kryteriów oceny dyrektora oraz znajomości praw dziecka, a także w zakresie kryterium określonego jako: kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela.

Przepisy nowelizacji ustawy oraz przepisy nowego rozporządzenia weszły w życie z dniem 1.9.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności