W Dz.U. z 30.12.2014 r. poz. 1952 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c) tiret pierwsze, lit. d) oraz f), dotyczących przeniesienia do działu 752 „Obrona narodowa” rozdziałów związanych z Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową, które wchodzą w życie 1.1.2016 r. Przepisy § 1 pkt 1 lit. c) tiret pierwsze, lit. d) oraz f) mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 r. Przepis § 1 pkt 1 lit. e), dotyczący dodania w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75069 „Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej” nie ma zastosowania do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uchwał budżetowych do przepisów § 1 pkt 1 lit. h oraz j rozporządzenia. Zmiany wprowadzone tymi przepisami dotyczą:

 • dodania w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziałów: 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,
 • dodania w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdziału „90002 Gospodarka odpadami” objaśnień w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)”.

Zmiany wprowadzone powyższym rozporządzeniem polegają głównie na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do przepisów prawa, jak również mają charakter porządkujący i doprecyzowujący dotychczasowe zapisy rozporządzenia. Nowe rozwiązania związane są m.in. z potrzebą uwzględnienia nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów zmiany polegają na:

 • rozszerzeniu objaśnień do rozdziałów: 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013” i 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” poprzez wskazanie, że dotyczą one również perspektywy finansowej 2014–2020;
 • uchyleniu w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70013 „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa” oraz w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71032 „Agencja Mienia Wojskowego” i dodaniu równoczesnym nowych rozdziałów o tej samej nazwie do działu 752 „Obrona narodowa”. Ze względu na fakt, że powyższe agencje wykonawcze realizują zadania związane z obronnością, celowe jest klasyfikowane ich dochodów i wydatków w dziale 752 „Obrona narodowa”;
 • uchyleniu w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70016 „Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych”;
 • dodaniu w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75069 „Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej”. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody na zadania realizowane w ramach służby zagranicznej objęte porozumieniem zawieranym między organem administracji rządowej a ministrem właściwym do spraw zagranicznych. Z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że celem zmiany jest ujednolicenie sposobu finansowania zadań wykonywanych przez przedstawicieli resortów, którzy są delegowani do realizacji zadań w placówkach zagranicznych podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych, co jest spójne z zapisami ustawy okołobudżetowej. Od początku 2015 r. źródłem finansowania realizacji tych zadań będzie wyłącznie część budżetowa, której dysponentem jest Minister Spraw Zagranicznych. Jednocześnie wyodrębnienie w osobnym rozdziale wydatków na realizację powyższych zadań umożliwi monitorowanie ponoszonych wydatków oraz pozwoli na ich właściwe zaplanowanie na kolejny rok budżetowy;
 • dodaniu w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziału 75657 „Rozliczenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych”. W rozdziale tym ujmuje się dokonywane przez organ podatkowy zwroty kwot stanowiących różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym. Wydzielenie odrębnego rozdziału w powyższym zakresie ma ułatwiać obliczanie wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze poszczególnych jednostek;
 • dodaniu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziałów 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” i 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.
Ważne
Dodanie powyższych rozdziałów pozwala na wyodrębnienie przez jednostki samorządu terytorialnego i szkoły, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, wydatków przeznaczanych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

 • zmianie objaśnień do w rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W rozdziale tym dodatkowo ujmuje się wydatki na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • rozszerzeniu objaśnień w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” o zapis w brzmieniu: W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567);

Zmiany objaśnień do rozdziału 85212 i 85213 wynikają z wejścia w życie ustawy z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567). Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

 • dodaniu do objaśnień rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” objaśnień w brzmieniu:

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c–5g ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);

 • dodaniu objaśnień do rozdziału „90002 Gospodarka odpadami” w brzmieniu:

W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Zmiana ma na celu doprecyzowanie stosowania tej podziałki klasyfikacji budżetowej w przypadku dochodów gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków gmin związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

 • uchyleniu rozdziałów: 90012 „EKOFUNDUSZ” i 90016 „Agencja Rozwoju Komunalnego”.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) wprowadzono poniższe zmiany:

 • uściślono zakres paragrafów zaliczanych do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, o dodany paragraf 625;
 • doprecyzowano zakres stosowania cyfr 8 i 9, w tym związanych z wdrożeniem nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020;
 • objaśnienia do § 001 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” rozszerzono o informacje, że paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, o którym mowa w art. 30c powyższej ustawy”;
 • uściślono objaśnienia do § 003 „Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych”;
 • do § 049 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” dodano objaśnienia w brzmieniu:

W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.); Uszczegółowienie zakresu paragrafu ma na celu wyraźne wskazanie podziałki klasyfikacji w przypadku dochodów gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków gmin związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 • zmiana objaśnień § 068 „Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych” – uściślono, że paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.);
 • rozszerzono objaśnienia do § „069 Wpływy z różnych opłat”, dodając tiret od dziewiętnastego do dwudziestego piątego w brzmieniu:
  opłaty za wydanie pisemnej interpretacji podatkowej przez Biura Krajowej Informacji Podatkowej,
  opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
  opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych i z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, wynikające z ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa,
  opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.),
  opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
  wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619),
  wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, o których mowa w art. 203 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).”,
 • rozszerzono objaśnienia do § „097 Wpływy z różnych dochodów”, dodając tiret dziewiąte i dziesiąte w brzmieniu:
  wpływy z tytułu odszkodowań od poczty i ubezpieczycieli,
  zryczałtowane koszty postępowania karno-skarbowego, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 4 ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).”,
 • zmiana nazwy i objaśnień do § 200 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” ze względu na wyodrębnienie z dotychczasowego paragrafu 200 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączenie to dotyczy tylko perspektywy finansowej 2014–2020. Paragraf 200 otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”;
 • wyodrębnienie z dotychczasowego § 200 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego dla perspektywy finansowej 2014–2020 – § 205 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”;
 • zmiana objaśnień do § 269 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy” – rozszerzono podstawę otrzymania środków o art. 108 ust. 1g–1i ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.);
 • zmiana nazwy i objaśnień do § 620 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” ze względu na wyodrębnienia z dotychczasowego § 620 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączenie to dotyczy tylko perspektywy finansowej 2014–2020. Paragraf 620 otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”;
 • wyodrębnienie z dotychczasowego § 620 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego dla perspektywy finansowej 2014–2020 – § 625 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”;
 • zmiana nazwy i objaśnień do § 855 „Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej” na: „Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej”.

Po zmianie paragraf ten obejmuje wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także zwroty wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wpłaty dokonane przez agencję płatniczą z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Po zmianie nazwa dostosowana do aktualnego nazewnictwa, a zakres paragrafu obejmuje również nową perspektywę 2014–2020;

W załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) wprowadzono poniższe zmiany:

 1. grupy wydatków i wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dostosowano do aktualnego ich zakresu;
 2. doprecyzowano zakres stosowania cyfr 8 i 9, w tym związanych z wdrożeniem nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020;
 3. zmiana nazwy i objaśnień do § 200 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”, ze względu na wyodrębnienia z dotychczasowego § 200 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego na „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205”. Wyłączenie to dotyczy tylko perspektywy finansowej 2014–2020;
 4. wyodrębnienie z dotychczasowego § 200 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego dla perspektywy finansowej 2014–2020 – § 205 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”
 5. zmiana objaśnień do § 269 „Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy” – rozszerzono podstawę przekazania środków o art. 108 ust. 1g–1i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 6. zmiana objaśnień do § 304 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” . Po zmianie ten obejmuje w szczególności:

 • nagrody resortowe, w tym nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrody ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku,
 • nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce,
 • nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne,
 • nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • nagrody za ratownictwo morskie,
 • nagrody dla krwiodawców,
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • nagrody dla żołnierzy wynikające z ustawy z 9.10.2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, poz. 1474 ze zm.).

Ważne
Paragraf ten nie obejmuje nagród przyznawanych przez pracodawców dla pracowników.

Najważniejszą zmianą jest wydzielenie z § 304 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń” nagród konkursowych, ze względu na utworzenie odrębnego § 419 „Nagrody konkursowe”. Dodatkowe uzupełnienia do objaśnień do § 304 mają charakter wyłącznie doprecyzowujący i techniczny.

 • wyodrębnienie oddzielnego § 419 „Nagrody konkursowe” w którym ewidencjonuje się nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych;
 • zmiana objaśnień do § 425 „Zakup sprzętu i uzbrojenia” – uściślono, że paragraf ten ma również zastosowanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
 • w objaśnieniach do § „430 Zakup usług pozostałych” tiret szóste otrzymał brzmienie:
  usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców.

Usunięto z objaśnień do § 430 zakup usług dotyczących wywozu śmieci.

 • uchylono § 435 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” i 437 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” łącząc jednocześnie trzy paragrafy dotyczące Internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej. Usługi te będą ujęte w § 436 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych”. Po zmianie paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.”;
 • uchylono objaśnienia do paragrafów: „462 Umorzenie należności agencji płatniczych”, „463 Rozliczenie wydatków agencji płatniczych związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej” oraz „495 Różnice kursowe”;
 • zmiana nazwy i objaśnień do § 620 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” ze względu na wyodrębnienie z dotychczasowego § 620 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączenie to dotyczy tylko perspektywy finansowej 2014–2020. Paragraf 620 po zmianie otrzymał brzmienie: „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625”;
 • wyodrębnienie z dotychczasowego § 620 dotacji na przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez występujące w charakterze beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego dla perspektywy finansowej 2014–2020 – § 625 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

W załączniku nr 7 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego wprowadzono zmiany w zakresie brzmienia paragrafów 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 422 „Zakup środków żywności, 423 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” i 427 „Zakup usług remontowych”. Ponadto w § 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” pozycja „606013 Modernizacja uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego i techniki specjalnej” otrzymała brzmienie:
.„606013 Modernizacja i modyfikacja sprzętu wojskowego”.