Nowe rozporządzenie będzie regulowało procedurę ubiegania się o bezzwrotne finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa komunalnego. Program ma być skierowany przede wszystkim do samorządów lokalnych, a także podmiotów realizujących lokalną politykę mieszkaniową, również o charakterze interwencyjnym.

Projektowane rozporządzenie zakłada, że wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami, będą przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego corocznie – do dnia zamieszczenia przez Bank w BIP informacji o osiągnięciu kwoty limitu środków przypadających na dany rok. Wnioski powinny być składane jednocześnie w postaci papierowej i elektronicznej.

§ 3 ust. 1 i 2 projektowanego rozporządzenia określa informacje, jakie powinien zawierać wniosek, a także dokumenty, jakie wnioskodawca ma obowiązek załączyć do wniosku na etapie jego składania w postaci papierowej. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia,

3) rodzaj przedsięwzięcia,

4) rodzaj i wielkość zasobu powstającego w wyniku przedsięwzięcia,

5) charakterystykę przedsięwzięcia,

6) przewidywany koszt ogółem przedsięwzięcia,

7) charakterystykę efektów społecznych przedsięwzięcia.

Załącznikami do wniosku powinny być w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo do prowadzenia robót budowlanych,

2) dokumentacja projektowa oraz dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia.

Po złożeniu dokumentacji będzie następowała formalna ocena wniosku. Bank powinien jej dokonać w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, sprawdzając, czy spełnia wymagania dotyczące finansowego wsparcia oraz wniosku. W przypadku braków Bank powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Jeżeli wniosek będzie dotyczył przedsięwzięcia niespełniającego warunków do uzyskania wsparcia lub nie zostanie uzupełniony w terminie – Bank zwróci wniosek zgłaszającemu bez rozpatrzenia. Do końca miesiąca następującego po danym kwartale Bank będzie podawał do publicznej wiadomości w BIP listę zakwalifikowanych wniosków.