Nowe przepisy dotyczące finansowego wsparcia na rozwój budownictwa komunalnego

Nowe rozporządzenie będzie regulowało procedurę ubiegania się o bezzwrotne finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa komunalnego. Program ma być skierowany przede wszystkim do samorządów lokalnych, a także podmiotów realizujących lokalną politykę mieszkaniową, również o charakterze interwencyjnym.

Projektowane rozporządzenie zakłada, że wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami, będą przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego corocznie - do dnia zamieszczenia przez Bank w BIP informacji o osiągnięciu kwoty limitu środków przypadających na dany rok. Wnioski powinny być składane jednocześnie w postaci papierowej i elektronicznej.

§ 3 ust. 1 i 2 projektowanego rozporządzenia określa informacje, jakie powinien zawierać wniosek, a także dokumenty, jakie wnioskodawca ma obowiązek załączyć do wniosku na etapie jego składania w postaci papierowej. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia,

3) rodzaj przedsięwzięcia,

4) rodzaj i wielkość zasobu powstającego w wyniku przedsięwzięcia,

5) charakterystykę przedsięwzięcia,

6) przewidywany koszt ogółem przedsięwzięcia,

7) charakterystykę efektów społecznych przedsięwzięcia.

Załącznikami do wniosku powinny być w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo do prowadzenia robót budowlanych,

2) dokumentacja projektowa oraz dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia.

Po złożeniu dokumentacji będzie następowała formalna ocena wniosku. Bank powinien jej dokonać w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, sprawdzając, czy spełnia wymagania dotyczące finansowego wsparcia oraz wniosku. W przypadku braków Bank powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Jeżeli wniosek będzie dotyczył przedsięwzięcia niespełniającego warunków do uzyskania wsparcia lub nie zostanie uzupełniony w terminie - Bank zwróci wniosek zgłaszającemu bez rozpatrzenia. Do końca miesiąca następującego po danym kwartale Bank będzie podawał do publicznej wiadomości w BIP listę zakwalifikowanych wniosków.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności