Z regulacji prawnych ustawy wynika m.in., że organizacje pozarządowe będą miały składać sprawozdanie finansowe wraz z informacją o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności. Z kolei, organizacje pożytku publicznego będą miały składać sprawozdanie finansowe wraz z informacją o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności, sprawozdanie merytoryczne oraz uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.

Co ciekawe, w załączniku nr 1 do ww. ustawy (Zakres informacji o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności) m.in. postanowiono, że:

Informacja o źródłach przychodów zawiera dane o:

1) przychodach ogółem;

2) przychodach o charakterze rynkowym z działalności gospodarczej ogółem;

3) przychodach o charakterze rynkowym z działalności statutowej ogółem;

4) przychodach z odsetek i dywidend ogółem;

5) przychodach z zamówień publicznych lub kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia ogółem;

6) przychodach ze źródeł publicznych, w tym z:

6.1) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem;

6.2) ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach otwartych konkursów ofert ogółem;

6.2.1) wyszczególnienie dotacji, których wartość wyniosła co najmniej 50000 zł z podaniem podmiotu, od którego pochodzą środki, celu dotacji i jej wysokości;

(…).

Jak więc z powyższego wynika, wśród wielu informacji, które będą zobligowane ujawniać organizacje pozarządowe, będą dane o środkach finansowych uzyskanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ramach konkursów ofert – przy czym chodzi o dotacje, których wartość wyniosła co najmniej 50 000 zł z podaniem nazwy dotującego.

Warto także wspomnieć, że ww. dane będą przekazywane do specjalnej bazy sprawozdań organizacji pozarządowych. Wspomniana baza będzie jawna.

Wskazana ustawa niewątpliwie może być pożytecznym źródłem informacji dla wielu podmiotów, w tym dla samych jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te udzielają bowiem dotacji m.in. wspomnianym organizacjom pozarządowym, czy organizacjom pożytku publicznego w trybie PożPubWolontU. Po wejściu w życie nowych regulacji samorządy będą więc miały możliwość samodzielnej weryfikacji wielu istotnych informacji, w przypadku gdy organizacja będzie ubiegała się np. w danej gminie o środki na realizację określonego zadania z zakresu sportu, kultury, czy innego zaspokajającego potrzeby lokalne. 

Podsumowując, wskazany projekt należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Z pewnością mechanizmy w nim wskazane usprawnią ocenę oferentów pod kątem konkursów na różne zadania dotowane środkami samorządowymi.