Nowe propozycje zwiększenia ochrony praw pracowników

Obecnie obowiązujący art. 218 § 1a Kodeksu karnego przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 za złośliwe lub uporczywe naruszanie prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 218 Kodeksu karnego ochroną objęte są tylko prawa pracownika tj. osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy).

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje poszerzenie ochrony wynikającej z art. 218 § 1a Kodeksu karnego także na osoby, wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W myśl proponowanych zmian kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ma grozić za naruszanie praw osób wykonujących pracę zarobkową.

Ponadto omawiany projekt nowelizacji przewiduje usunięcie z art. 218 § 1a Kodeksu karnego określeń „złośliwie” i „uporczywie”. Takie brzmienie wskazanego wyżej przepisu powoduje, że skazania za złośliwe lub uporczywe naruszenie praw pracowniczych, mimo że zjawiska takie występują bardzo często, należą do rzadkości.

Oznacza to, że w obecnym brzmieniu przepis ten nie chroni praw pracowników. Skreślenie tych przesłanek spowoduje, że otworzy się możliwość ścigania wymienionych przestępstw w szerokim zakresie, czyli zgodnie z interesem pracowników, ale i wymiaru sprawiedliwości. Warto dodać, że przepisy karne w innych ustawach dotyczących karania naruszeń prawa pracy przez pracodawców nie zawierają wskazanych wyżej przesłanek „złośliwie” i „uporczywe”, dzięki czemu są skuteczniej stosowane (np. przepisy karne Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Propozycje zmian w Kodeksie pracy

Projekt przewiduje także zmiany w Kodeksie pracy, dotyczące podpisywania umów o pracę. Chodzi o wpisanie do Kodeksu pracy zasady warunkiem rozpoczęcia pracy przez pracownika jest uprzednie podpisanie przez niego umowy o pracę, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pracy. Taki zapis oznacza, że wyeliminowana zostanie możliwość podjęcia pracy bez zawarcia pisemnej umowy. Obecny zapis jest przez pracodawców obchodzony, gdyż w przypadku kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy łatwo jest wyjaśnić, że pracownik pracuje dopiero od dzisiaj, i że pracodawca ma czas na podpisanie z pracownikiem umowy do końca dniówki. W przypadku braku kontroli stan bezumowny może więc trwać miesiącami, czy latami. Zaproponowana zmiana ma doprowadzić do skuteczniejszego karania pracodawców za łamanie praw pracowniczych.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Projekt przewiduje też wprowadzenie „widełek” w karaniu za naruszanie przez płatnika lub osobę działającą w imieniu płatnika przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie obowiązujący art. 98 ust. 1 tej ustawy za łamanie przez płatnika lub osobę działającą w imieniu płatnika jej przepisów przewiduje karę grzywny do 5000 zł. Projekt nowelizacji przewiduje natomiast, że za naruszanie przez płatnika lub osobę działającą w imieniu płatnika przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie groziła kara grzywny od 1000 do 5000 zł. Umożliwi to ocenę charakteru i stopnia naruszenia przepisów ustawy w każdej indywidualnej sprawie.

Omawiane zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie pracy i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mają wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt trafi do pierwszego czytania w Sejmie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności