Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych w 2018 r.

Od 1.1.2018 r. obowiązują nowe progi unijne, co wynika z wejścia z tym dniem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22.12.2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).

Jest to związane z tym, że wydano na szczeblu europejskim następujące akty prawne: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2364 z 18.12.2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE z 19.12.2017 r., L 337/17), rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2365 z 18.12.2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE z 19.12.2017 r., L 337/19), rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2366 z 18.12.2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE z 19.12.2017 r., L 337/21) oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2367 z 18.12.2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE z 19.12.2017 r., L 337/22).

Ważne
Warto zwrócić uwagę na to, że nastąpił podwójny wzrost wartości progowych. Podwyższeniu uległy bowiem nie tylko progi unijne wyrażone w euro, ale także ich równowartości w złotych - z uwagi na jednoczesny wzrost kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień.

Progi unijne, które obowiązują od 1.1.2018 r., od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia w ujęciu porównawczym przedstawia poniższa tabela 1.

Tabela 1. Progi unijne, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia w ujęciu porównawczym

Rodzaj zamawiającego

Progi w euro obowiązujące do 31.12.2017 r.

Progi w euro

od 1.1.2018 r.

Roboty budowlane

Dostawy lub usługi

Roboty budowlane

Dostawy lub usługi

Zamawiający tzw. centralni

5 225 000

135 000

5 548 000

144 000

Zamawiający tzw. szczebla samorządowego

5 225 000

209 000

5 548 000

221 000

Zamawiający sektorowi

5 225 000

418 000

5 548 000

443 000

Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5 225 000

418 000

5 548 000

443 000

Należy zauważyć, że stosownie do § 3 rozporządzenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również do konkursów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności