Nowe progi unijne od 1.1.2016 r.

Podkreślić należy, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. przed 1.1.2016 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tabela 1. Progi unijne, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej obowiązujące od 1.1.2016 r.

Rodzaj zamawiającego

Progi w euro

Roboty budowlane

Dostawy/usługi

Konkurs

Zamawiający z sektora finansów publicznych oraz zamawiający będący państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

5 225 000

135 000

135 000

Zamawiający tzw. szczebla samorządowego tj. uczelnie publiczne, państwowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego

5 225 000

209 000

209 000

Zamawiający sektorowi

5 225 000

418 000

418 000

Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5 225 000

418 000

nie dotyczy

Wprawdzie progi unijne uległy podwyższeniu (patrz: tabela 1), ale – w związku z równoczesnym obniżeniem kursu euro w stosunku do złotego – do przeliczania w zamówieniach publicznych zamawiający mają obowiązek od niższej wartości w złotych (patrz: tabela 2) stosować tzw. procedurę unijną (tj. bardziej „rygorystyczne” przepisy, np. znacznie dłuższe terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, obowiązkowo powołanie komisji przetargowej, żądanie od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, żądanie wadium).

Równowartość progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) przedstawia poniższa tabela 2.

Tabela 2. Równowartość progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) od 1.1.2016 r.

Próg unijny w euro

Równowartość w złotych polskich

135 000

563 612

209 000

872 554

418 000

1 745 108

5 225 000

21 813 853
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności