Nowe progi unijne i średni kurs euro w stosunku do złotego w zamówieniach publicznych od 1.1.2022 r.

Na podstawie tych unijnych regulacji Prezes UZP zgodnie z art. 3 ust. 2 PrZamPubl informuje o aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, a także o średnim kursie euro w stosunku do złotego, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów. Dokonuje tego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” oraz na stronie internetowej UZP. 

Komisja Europejska wydała trzy rozporządzenia aktualizujące wysokość progów unijnych od 1.1.2022 r., a mianowicie:

  1. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1952 z 10.11.2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów  (Dz. Urz. UE z 11.11.2021 r., L 398/23),
  2. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1953 z 10.1.2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE z 11.11.2021 r., L 398/25),
  3. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1950 z 10.11.2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. Urz. UE z 11.11.2021 r., L 398/19).

W związku z powyższymi rozporządzeniami Komisji zostało na poziomie polskim (krajowym) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 15.12.2021 r. poz. 1177, na podstawie art. 3 ust. 3 PrZamPubl, obwieszczenie Prezesa UZP z 3.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Progi unijne od 1.1.2022 r. ustalone w obwieszczeniu na podstawie przepisów europejskich porównaniu w porównaniu z progami obowiązującymi do 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj zamówienia

Progi unijne do 31.12.2021 r.

Progi unijne od 1.1.2022 r.

Zamówienia klasyczne

Dostawy/usługi

139 000 euro/214 000 euro

140 000 euro/215 000 euro

Usługi społeczne

750 000 euro

750 000 euro

Roboty budowlane

5 350 000 euro

5 382 000 euro

Zamówienia sektorowe

Dostawy/usługi

428 000 euro

431 000 euro

Usługi społeczne

1 000 000 euro

1 000 000 euro

Roboty budowlane

5 350 000 euro

5 382 000 euro

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy/usługi

428 000 euro

431 000 euro

Roboty budowlane

5 350 000 euro

5 382 000 euro

 

Ponadto został opublikowany Komunikat Komisji – Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz.Urz. UE z 11.11.2021 r. C 457/1). Wynika z niego, że od 1.1.2022 r. średni kurs euro w stosunku do złotego, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień i konkursów wyniesie 4,4536 zł. Taki też kurs został podany przez Prezesa UZP w ww. obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 PrZamPubl.

Równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów określonych w dyrektywach 2014/23/UE(1), 2014/24/UE(2), 2014/25/UE(3)i 2009/81/WE(4) przedstawia poniższa tabela.

Próg unijny w euro

Równowartość progu unijnego w złotych

140 000

623 504

215 000

957 524

431 000

1 919 502

750 000

3 340 200

1 000 000

4 453 600

5 382 000

23 969 275
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności