Wskazane rozporządzenie zostało wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art. 19 ust. 4 ŚwRodzU. W § 1 nowego rozporządzenia wskazano m.in., że: 

Od dnia 1 listopada 2021 r.: 

1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 674,00 zł; 

2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 764,00 zł; 

3) wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy, wynosi 1922,00 zł; 

4) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie: 

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia; 

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł;

(….).

Podane wyżej wysokości kwot dotyczą różnych świadczeń, w tym zasiłków rodzinnych. Świadczy o tym odesłanie do art. 5 ust. 1 i 2 ŚwRodzU, gdzie mowa o przysługiwaniu prawa do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem nieprzekroczenia określonego pułapu dochodowego na osobę. Rozporządzenie dotyczy także świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe). 

Nadto, rozporządzenie dookreśla wskazane kwoty w zakresie poszczególnych rodzajów zasiłków rodzinnych. 

Podane wyżej dane są istotne z punktu widzenia zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a ściślej rzecz ujmując przez jednostki systemu opieki społecznej, w tym gminne ośrodki pomocy społecznej. Warto bowiem wspomnieć o art. 23 ŚwRodzU, z którego m.in. wynika, że ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. Nadto wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

Podsumowując, wskazane rozporządzenie zawiera istotne dane, z punktu widzenia zadań wykonywanych przez gminy i ich jednostki organizacyjne w zakresie pomocy społecznej. Jednostki te powinny więc kierować się przy wykonywaniu zadań, przyznawaniu świadczeń, właśnie danymi z nowego rozporządzenia. Ma to znaczenie choćby w kontekście art. 44 ust. 2 FinPubU, który wyraża zasadę dokonywania wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.