Nowe plany postępowań o udzielenie zamówienia od 1.1.2021 r.

W przypadku gdy inni zamawiający zdecydują się na sporządzenie planu będą także mogli wykorzystać przygotowany wzór.

Wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, uwzględniając wymagania odnośnie do jego treści zawarte w art. 23 ust. 3 PZP, opiera się na następującym schemacie zamieszczanych w nim danych: informacje o charakterze ogólnym, w tym przede wszystkim informacje o zamawiającym, a następnie – co niezmiernie istotne - na podziale wzoru na dwie „tabele” odpowiednio ze względu na wartość zamówień, tj. (1) na zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne oraz (2) na zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. W ramach każdego z wzorów zastosowano podział zgodnie z kryterium rodzaju zamówienia, tj. wyodrębnieniu zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Katalog informacji dotyczących zamawiającego wymaganych do podania w planie postępowań obejmuje m.in. nazwę, adres, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy. Zamawiający obok obowiązkowych informacji na temat zamówień ujętych w planie postępowań, których zakres wynika z art. 23 ust. 3 PZP (tj. przedmiot zamówienia, rodzaj zamówienia, przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia, orientacyjna wartość zamówienia, przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), mają zamieszczać w nim informacje dodatkowe (np. dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych lub zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

Istotnym elementem wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest też kolumna z informacją na temat aktualizacji planu. W odnośniku do tabel z wzorami podano, że w kolumnie tej zamawiający należy wskazać, czy aktualizacja polega na zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

W zakresie informacji na temat przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne uszczegółowiono w odnośniku, że zamawiający powinien wskazać tryb albo procedurę udzielania zamówienia spośród następującej listy:

1) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP);

2) tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 PZP);

3) tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 PZP);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

Natomiast w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamawiający powinien wskazać tryb albo procedurę udzielania zamówienia spośród następującej listy:

1) przetarg nieograniczony;

2) przetarg ograniczony;

3) negocjacje z ogłoszeniem;

4) dialog konkurencyjny;

5) partnerstwo innowacyjne;

6) negocjacje bez ogłoszenia;

7) zamówienie z wolnej ręki;

8) konkurs;

9) umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

We wzorze planu postępowań niezależnie do wartości zamówienia wymaga się od zamawiającego podania w zakresie przewidywanego terminu wszczęcia postępowania - terminu w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym, a w zakresie orientacyjnej wartości zamówienia - kwoty bez VAT.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności