Nowe paragrafy dochodowe w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W ramach ww. nowelizacji wprowadzono m.in. paragraf 027 oznaczony jako Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Z opisu do tego paragrafu wynika, że: W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.). Dla przypomnienia, wspomniane przepisy dotyczą opłat za zezwolenia wymienione w podanych regulacjach ustawowych – art. 92 ust. 11 i ust. 12 AlkU (dotyczą obrotu hurtowego alkoholem) tj.:

11. Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłatę tę wnosi się również w przypadku dokonywania czynności, o których mowa w ust. 8-10, w stosunku do napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

21. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lub 2, organ, o którym mowa w ust. 16, ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości:

1) 2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) 11 250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3.

Z kolei w art. 93 ust. 3 AlkU postanowiono, że opłata w części, o której mowa w art. 92 ust. 11 AlkU, oraz dodatkowa opłata, o której mowa w art. 92 ust. 21 AlkU, stanowią w wysokości:

1) 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;

2) 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Właśnie wspomniane specyficzne opłaty (odwołujące się do obrotu hurtowego alkoholem) wg ww. nowelizacji mają być ujmowane w podanym paragrafie 027.

Jednocześnie ustawodawca zmodyfikował paragraf 048 oznaczony jako Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiana polega na dodaniu opisu do paragrafu o treści: Paragraf ten nie obejmuje opłat, o których mowa w paragrafie 027. Zatem, paragraf 048 będzie nadal wykorzystywany jedynie do opłat, które są pobierane przez samorządy gminne od przedsiębiorców prowadzących ogólnie mówiąc detaliczną sprzedaż ww. alkoholu.

Analizując oba rodzaje zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej dochodów (w zakresie dodania paragrafu 027 i modyfikacji opisu do paragrafu 048), można zauważyć, że ustawodawca dokonał spójnych rozwiązań legislacyjnych. Zmiany te mają w założeniu usunąć ewentualne wątpliwości (np. gmin) co do stosowania dotychczasowego paragrafu 048, czy nowego paragrafu 027 – w zależności do rodzaju opłaty.

Są to na tyle istotne zmiany, że jednostki samorządu terytorialnego winny zwrócić szczególną uwagę na ich stosowanie. W zależności bowiem od rodzaju opłaty (pobieranej na podstawie ww. ustawy) różny będzie właściwy paragraf dochodowy. Kwestie te zaś mogą być poddane weryfikacji przez właściwą regionalną izbę obrachunkową m.in. w trakcie kontroli gospodarki finansowej danej jednostki.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności