Data ta nie jest przypadkowa, lecz zbieżna z upływem terminu wdrożenia nowych dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Obowiązujące 22 standardowe formularze

Podkreślić należy, że nowe rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Ustanawia się w nim aż 22 następujące standardowe formularze, co przedstawia poniższa tabela.

Numer standardowego formularza

Nazwa formularza

Numer załącznika do rozporządzenia unijnego

1

Wstępne ogłoszenie informacyjne

I

2

Ogłoszenie o zamówieniu

II

3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

III

4

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

IV

5

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

V

6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe”: załącznik

VI

7

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe

VII

8

Ogłoszenie o profilu nabywcy

VIII

12

Ogłoszenie o konkursie

IX

13

Wyniki konkursu

X

14

Sprostowanie

XI

15

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

XII

16

Wstępne ogłoszenie informacyjne – obronność i bezpieczeństwo

XIII

17

Ogłoszenie o zamówieniu – obronność i bezpieczeństwo

XIV

18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – obronność i bezpieczeństwo

XV

19

Ogłoszenie o podwykonawstwie – obronność i bezpieczeństwo

XVI

20

Ogłoszenie o modyfikacjach

XVII

21

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

XVIII

22

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

XIX

23

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje

XX

24

Ogłoszenie o koncesji

XXI

25

Ogłoszenie o udzieleniu koncesji

XXII

Ogłoszenie o modyfikacjach umowy

Zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę na dwa zupełnie nowe ogłoszenia, nieznane dotychczas. Dotyczy to w pierwszej kolejności ogłoszenia o modyfikacjach umowy (formularz standardowy nr 20), zamieszczanego po dokonaniu zmiany umowy. Nowością jest bowiem ten obowiązek, nałożony na zamawiającego w przypadku dokonywania dwóch rodzajów zmiany (aneksowania) umowy. Pierwszy obejmuje zmiany umowy, gdy dochodzi do zamawiania dodatkowych usług, robót budowlanych oraz dostaw, a zamawiający wykaże niezbędność takiego zamówienia, nie ujęcie go w zamówieniu podstawowym oraz konieczność jego udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, ponieważ jego zmiana nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności wynikających z wymagań dotyczących zamienności lub interoperacyjności w odniesieniu do istniejącego sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. Trzeba przy tym wykazać, że zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a jej wartość nie przekracza 50% pierwotnej wartości umowy. Sytuacja taka jest przewidziana w art. 144 ust. 1 pkt 2 ZamPublU – w brzmieniu nadanym w nowelizacji ZamPublU. Drugi rodzaj zmiany umowy, wymuszający publikację wymienionego ogłoszenia, odnosi się do dokonywania przez zamawiającego zmiany spowodowanej okolicznościami, których działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a nie zmienia się ogólny charakter umowy. Jednocześnie wartość zmiany – stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 3 ZamPublU – nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie.

Podkreślić należy, że treść ogłoszenia o modyfikacjach jest dość szczegółowa i obejmuje zwłaszcza obowiązek opisania przez zamawiającego modyfikacji, tj. jej rodzaj i zakres, wraz ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian, a także podanie informacji o wartości kontraktu przed modyfikacjami i po dokonaniu modyfikacji.

Ogłoszenie dotyczące usług społecznych i innych szczególnych usług

Nowe jest ponadto ogłoszenie dotyczące usług społecznych i innych szczególnych usług (formularze standardowe nr 21–23), udzielanych m.in. przez zamawiających klasycznych i sektorowych. W nowelizacji ZamPublU wprowadza się szczególny reżim udzielania usług społecznych i innych szczególnych usług, których wykazy zawarte są w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Zastąpiono tym samym wcześniej istniejące tzw. usługi niepriorytetowe, uchylając jednocześnie art. 5 ZamPublU dotyczący udzielania takich usług. Do usług społecznych zalicza się m.in. usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne, usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury (np. usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i festiwali), usługi religijne, usługi hotelowe i restauracyjne, usługi pocztowe.