Z treści powyższego aktu prawnego wynika, że:

Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz.424) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wynosi:

1) 8,1% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;

2) 10,1% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Warto wspomnieć, że wskazane parametry są identyczne jak w obwieszczeniu z 28.12.2020 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które obowiązywało do 30.6.2021 r. 

Wskazany akt prawny ma bardzo istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego, bowiem w wielu sytuacjach są one zobowiązane właśnie do naliczania wspomnianych odsetek przewidzianych dla transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Warunkiem stosowania ww. odsetek jest jednak występowanie tzw. transakcji handlowej. Definiuje to pojęcie art. 4 pkt 1 NadmOpTransHandlU, gdzie postanowiono, że:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) transakcja handlowa – umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością;

W praktyce tego typu transakcjami handlowymi będą przede wszystkim różne stosunki cywilnoprawne, których stronami z jednej strony będą jednostki samorządu terytorialnego, a z drugiej strony – przedsiębiorcy. Zatem, zasadniczo chodzi w tym zakresie o umowy najmu lokali użytkowych, czy umowy dzierżawy.

W każdym bądź razie, stosowanie ww. regulacji prawnych jest ważne z punktu widzenia jednostek samorządowych, bowiem na podstawie art. 42 ust. 5 FinPubU jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. W tych okolicznościach, nieustalenie właściwej kwoty odsetek stanowiłoby naruszenie ww. regulacji prawnych. Finalnie mogłoby to nawet skutkować odpowiedzialnością w trybie DyscypFinPubU, rzecz jasna w określonych uwarunkowaniach faktycznych.

Podsumowując, wskazany akt prawny jest ważny z punktu widzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i bezpośrednio wpływa na stan ich dochodów budżetowych.