Nowe obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Obwieszczenie zostało wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art. 12b PodLokU. Z regulacji tej wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-3, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Co ciekawe, z porównania zapisów nowego i obowiązującego w 2021 r. obwieszczenia wynika, że nie wystąpiły zmiany w minimalnych stawkach ww. podatku. Są one takie same. 

Warto wspomnieć, że obwieszczenia tego typu są wydawane rokrocznie. Mają ona kluczowe znaczenie dla gmin, które ustalają stawki podatku od środków transportowych. Wskazane obwieszczenie odnosi się zaś do pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dla przypomnienia, ze wskazanych regulacji prawnych wynika, że:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

(…)

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

(…)

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

(…)

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Kierując się ww. przepisami prawnymi, rady gminy podejmują stosowną uchwałę podatkową. Punktem wyjścia jest w tym zakresie art. 10 ust. 1 PodLokU, gdzie m.in. postanowiono, że rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć: (...). 

Nadto, z kolejnych jednostek redakcyjnych ww. art. 10 PodLokU wynika uprawnienie dla rady gminy, do różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia – przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7.

Końcowo warto dodać, że wspomniane uchwały podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych podlegają weryfikacji przez organy nadzoru, czyli regionalne izby obrachunkowe. W tym zakresie na uwagę zasługuje przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 RegIzbObrachU z którego wynika, że w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. W tym kontekście należy dodać, że w sytuacji, gdy uchwała podatkowa zawierałaby stawki niższe od stawek podanych w obwieszczeniu, wówczas z pewnością skutkowałoby to interwencją ze strony regionalnej izby obrachunkowej. 

Podsumowując, wejście w życie nowego obwieszczenia w sprawie stawek podatku od środków transportowych jest istotną wiadomością z punktu widzenia działalności legislacyjnej gmin w zakresie tego podatku. Rady gminy musi uwzględnić wymogi z ww. obwieszczenia przy podejmowaniu uchwały podatkowej na 2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności