Warto przypomnieć, że ww. akt prawny jest wydawany w oparciu o delegację ustawową z art. 12b ust. 4 PodLokU. Zgodnie z tym przepisem: 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-3, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Wspomniane obwieszczenie dotyczy zaś przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 PodLokU, tj.:

  1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  2. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Co przy tym istotne, ww. obwieszczenie nie wprowadziło zmian w zakresie wysokości stawek minimalnych, w stosunku do wysokości tych stawek obowiązujących w 2020 r., a które wprowadzono w życie na mocy obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).

W tym miejscu wskazać także należy, że na mocy art. 10 ust. 1 PodLokU – rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć wskazanych corocznie pułapów maksymalnych. Należy jednak pamiętać, że rada gminy przy podejmowaniu uchwały musi także przestrzegać nowego obwieszczenia z 8.10.2020 r. właśnie w zakresie minimalnego poziomu stawek ww. podatku. Oznacza to tym samym, że z jednej strony nie mogą zostać przekroczone stawki maksymalne (określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23.7.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych), a z drugiej strony nie można przyjmować stawek poniżej progów minimalnych.

Podkreślenia wymaga, że naruszenie którejkolwiek z tych reguł, z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkować interwencją nadzorczą ze strony właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Przykładem takiej interwencji może być m.in. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 2.1.2020 r. (Nr I.5.S.2020), w której stwierdzono nieważność stawki podatku od środków transportowych ustalonej dla przyczepy i naczepy łącznie z pojazdami silnikowymi na poziomie niższym, niż stawki minimalne.

Ważne

Podsumowując, chociaż w bieżącym roku nie wprowadzono nowych minimalnych stawek podatku od środków transportowych, nie oznacza to, że rada gminy zwolniona jest z należytego przyjmowania uchwał podatkowych w sprawie tego podatku. Stawki muszą być tak skalkulowane, aby nie przekraczały górnych granic, jak i nie były niższe od stawek minimalnych. Warto dodać, że nie przewidują w tym względzie żadnych modyfikacji przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, czyli KoronawirusU.