Nowe obwieszczenie w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych

Warto przypomnieć, że ww. akt prawny jest wydawany w oparciu o delegację ustawową z art. 12b ust. 4 PodLokU. Zgodnie z tym przepisem: 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-3, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Wspomniane obwieszczenie dotyczy zaś przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 PodLokU, tj.:

  1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  2. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Co przy tym istotne, ww. obwieszczenie nie wprowadziło zmian w zakresie wysokości stawek minimalnych, w stosunku do wysokości tych stawek obowiązujących w 2020 r., a które wprowadzono w życie na mocy obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).

W tym miejscu wskazać także należy, że na mocy art. 10 ust. 1 PodLokU - rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć wskazanych corocznie pułapów maksymalnych. Należy jednak pamiętać, że rada gminy przy podejmowaniu uchwały musi także przestrzegać nowego obwieszczenia z 8.10.2020 r. właśnie w zakresie minimalnego poziomu stawek ww. podatku. Oznacza to tym samym, że z jednej strony nie mogą zostać przekroczone stawki maksymalne (określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23.7.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych), a z drugiej strony nie można przyjmować stawek poniżej progów minimalnych.

Podkreślenia wymaga, że naruszenie którejkolwiek z tych reguł, z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkować interwencją nadzorczą ze strony właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Przykładem takiej interwencji może być m.in. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 2.1.2020 r. (Nr I.5.S.2020), w której stwierdzono nieważność stawki podatku od środków transportowych ustalonej dla przyczepy i naczepy łącznie z pojazdami silnikowymi na poziomie niższym, niż stawki minimalne.

Ważne

Podsumowując, chociaż w bieżącym roku nie wprowadzono nowych minimalnych stawek podatku od środków transportowych, nie oznacza to, że rada gminy zwolniona jest z należytego przyjmowania uchwał podatkowych w sprawie tego podatku. Stawki muszą być tak skalkulowane, aby nie przekraczały górnych granic, jak i nie były niższe od stawek minimalnych. Warto dodać, że nie przewidują w tym względzie żadnych modyfikacji przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, czyli KoronawirusU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności