Nowe obowiązki przy elastycznych formach czasu pracy

Nowe rozwiązania wprowadza art. 2 ustawy z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076), modyfikujący przepisy ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej: KP). Są one następstwem realizacji programu „Za życiem”. Ich celem jest wsparcie osób pozostających w stosunkach pracy, które są rodzicami dziecka:

- w fazie prenatalnej w przypadku ciąży powikłanej,

- posiadającego zaświadczenie lekarskie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub podczas porodu,

- legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

To stąd nałożenie na pracodawców obowiązku uwzględniania wniosków pochodzących od pracowników z powyższej grupy o wykonywanie pracy w formie telepracy albo w przerywanym, ruchomym i indywidualnym czasie pracy (dodany do art. 676 § 6 i nowy art. 1421 § 1 KP). Co więcej, w przypadku pracujących rodziców dzieci niepełnosprawnych, obowiązek ten został rozszerzony na okres po ukończeniu przez nie 18. roku życia (dodany do art. 676 § 7 i nowy art. 1421 § 3 KP). Nie ma tu także znaczenia czy wniosek zostanie złożony w postaci elektronicznej (nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego) czy papierowej. W obu przypadkach ma być przyjęty do wdrożenia.

Pracodawca ma prawo odmówić realizacji wniosku w powyższych okolicznościach, jeśli jest to uzasadnione organizacją pracy lub rodzajem pracy świadczonej przez pracownika (dodany do art. 676 § 6 i nowy art. 1421 do art. 676 § 2 KP). O przyczynach decyzji odmownej musi poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

To nie koniec nowości. Ostatnia została zapisana w dodanym do art. 67 6 § 5 KP. Przepis ten przewiduje, że pracownik może złożyć wniosek o zastosowanie telepracy nawet wtedy, gdy nie zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą a związkami zawodowymi określające warunki pracy w tej formie albo gdy nie zostaną one zapisane w regulaminie. Telepraca w takich warunkach jest od 6.6.2018 r. dopuszczalna.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności