Ustawą z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960) w ustawie z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) dodano nowy art. 28a, w którym określono zasady współpracy podmiotów leczniczych z policją w ramach poszukiwania osób zaginionych.

Podmioty lecznicze mają obowiązek przekazywania policji (na podany przez jednostkę policji numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej) informacji o tym, że w podmiocie leczniczym znajdują się osoby nieletnie, z których przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym nie można nawiązać kontaktu (nie później niż 4 godz. od przyjęcia). Ponadto podmioty lecznicze będą też informować policję o przyjęciu albo zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić (nie później niż 8 godz. od przyjęcia albo zgonu).

Nowela weszła w życie z dniem 15.7.2016 r., za wyjątkiem art. 34 noweli, dotyczącego przekazywania przez policję podmiotom leczniczym numerów lub adresów kontaktowych w celu spełnienia przez nich obowiązku informacyjnego w ramach poszukiwania osób zaginionych, który obowiązuje od 30.6.2016 r. Zgodnie z art. 34 noweli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy jednostki policji powinny przekazać podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na które będą one przekazywały informacje.