W celu wyeliminowania ryzyka braku środków na pokrycie szkód poniesionych przez klientów biur podróży, nawet w przypadku serii niewypłacalności biur podróży we wskazanej sytuacji rynkowej, została przyjęta przez Sejm RP ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jeszcze nieopublikowana w Dz.U., dalej jako „ustawa zmieniająca”). W realizacji tego celu ma posłużyć wzmocnienie całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży poprzez stworzenie rezerwy finansowej w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (tzw. II filar).

Ustawa ta, poza tym, że ustanawia zasady wypłaty środków klientom na wypadek niewypłacalności biura podróży, określa również nowe obowiązki marszałków województw. Podobnie jak przed nowelizacją, marszałkowie województw nadal będą pełnić rolę organu właściwego do wydania dyspozycji wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży zarówno na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, jak i zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na poczet niezrealizowanych lub częściowo niezrealizowanych imprez turystycznych. Kompetencje marszałków województw w tym zakresie obejmą także utworzony II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży.

W przypadku, gdy zabezpieczenia finansowe okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Poza wydawaniem dyspozycji wypłaty środków, właściwy marszałek województwa (lub podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych) będzie mógł przyjmować zgłoszenia od klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy:

1) impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,

2) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana

– z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Po przyjęciu takiego zgłoszenia, marszałek województwa powinien przekazać niezwłocznie zgłoszenie podmiotowi, który udzielił organizatorowi turystyki lub pośrednikowi turystycznemu zabezpieczeń finansowych, w celu wyliczenia należnych klientom kwot zwrotu wniesionych przez nich wpłat.

Poza tym, nową zasadą będzie, iż marszałkowie województwa będą mieli prawo dostępu do informacji zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku, gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – miejsca jego zamieszkania.