Z argumentów wskazanych w uzasadnieniu projektu wynika, że OchrZwU nie precyzuje w wystarczający sposób obowiązków gmin w zakresie realizacji ww. zadania. Wskazane zadanie zostało ogólnie określone w art. 11 ust. 1 OchrZwU, gdzie postanowiono, że: Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Jednym z istotnych aspektów projektu jest uszczegółowienie obowiązków gmin, związanych z wykonywaniem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt. 

Wskazany projekt przewiduje dodanie do OchrZwU nowej jednostki redakcyjnej, tj. art. 11b. Według projektu ma on otrzymać treść:

1. Wykonując program, o którym mowa w art. 11a ust. 1, gmina ma obowiązek:
1) zawarcia odrębnych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na ich utrzymywanie w schronisku,
2) wyłapania każdego zgłoszonego bezdomnego zwierzęcia,
3) zawarcia umowy wyłącznie ze schroniskiem, które:
a) posiada podpisane umowy z wolontariuszami (….)
(…)
4) prowadzenia ewidencji zwierząt wyłapanych na terenie gminy obejmującej w szczególności nr mikrochipa, jego fotografię, inne dane służące identyfikacji zwierzęcia (…)
5) uiszczania stawki dziennej za utrzymywanie zwierząt w schronisku,
6) oznakowania psa lub kota w ciągu dobry po jego wyłapaniu,
7) sterylizację lub kastrację psa lub kota (…..)
8) szczepienia psa lub kota (….)
9) kontrolę warunków bytowych zwierząt w schronisku oraz weryfikację dokumentacji znajdującej się w schronisku z ewidencją, o której mowa w pkt 2, co najmniej raz na kwartał.
2. Organem odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W kontekście proponowanej nowelizacji i doprecyzowanego katalogu obowiązków gmin, istotne jest to, że w ślad za tym, gminy będą zmuszone wydatkować dodatkowe środki, aby sprostać tym nowym zadaniom. Zresztą sami projektodawcy zwracają w uzasadnieniu uwagę na fakt, że zmiany przewidziane projektem w zakresie obowiązków nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego są uzależnione od rozwiązań, jakie zostały w danej jednostce już uprzednio przyjęte. Nadto wskazuje się w uzasadnieniu projektu m.in., że identyfikacja psów i kotów będzie wiązała się niewątpliwie z kosztami samej procedury oraz kosztami utworzenia rejestru zwierząt oznakowanych. Skutkować to także będzie koniecznością zwiększenia zatrudnienia, jak również zapewnienia zabezpieczenia informatycznego. 

Podsumowując, z systematyki wskazanego projektu należy wnioskować, że zmiany nim objęte wpłyną na zwiększone wydatki budżetowe samorządów gminnych. Zatem, o ile proponowane zmiany legislacyjne wejdą w życie, to będą się wiązały niewątpliwie z koniecznością wyasygnowania przez wspomniane samorządy dodatkowych środków na zadanie własne gmin ukierunkowane na zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.