Nowe możliwości zlecania zadań przez JST – podmioty ekonomii społecznej

Wsparcie rozwoju lokalnego wydaje się być w szczególności pożądane w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce.

W art. 2 pkt 3 projektu ustawy zdefiniowano tzw. podmioty ekonomii społecznej, zaliczając do nich m.in. spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, czy organizacje pozarządowe. Co istotne, wskazany projekt przewiduje również udział ww. jednostek w zadaniach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W art. 32 ust. 1 projektu postanowiono, że:

Jednostka samorządu terytorialnego zapewnia realizację usług społecznych, uwzględniając cele społeczne, w szczególności:

1) wzmocnienie spójności społecznej;

2) promocję zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) budowanie partnerskiej współpracy organów administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej.

W dalszych regulacjach (art. 33 ust. 1 projektu) przewidziano zaś, że:

Organ administracji publicznej zapewnia realizację usług społecznych przez udzielenie dotacji celowej – podmiotom ekonomii społecznej:

1) w trybie negocjacyjnym;

2) w formie partnerstwa publiczno-społecznego;

3) w formie powierzenia po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem że do złożenia ofert są uprawnione podmioty ekonomii społecznej.

Z kolei, jak podano w art. 34 projektu:

Jednostka samorządu terytorialnego, zlecając realizację usługi społecznej w trybach, o których mowa w art. 33 ust. 1, może ograniczyć udział wykonawców do podmiotów ekonomii społecznej:

1) mających siedzibę na terenie zlecającej jednostki samorządu terytorialnego lub

2) zatrudniających przy realizacji tego zlecenia co najmniej 50% pracowników zamieszkałych na terenie zlecającej jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem z ww. regulacji należy wnioskować, że m.in. gmina będzie miała możliwość zlecenia realizacji usług społecznych wraz z przekazaniem dotacji celowej powyższym podmiotom. Cele społeczne definiuje zaś CUSU. Tamże wymieniono, że usługi społeczne oznaczają działania z zakresu: 1) polityki prorodzinnej,

2) wspierania rodziny,

3) systemu pieczy zastępczej,

4) pomocy społecznej,

5) promocji i ochrony zdrowia,

6) wspierania osób niepełnosprawnych,

7) edukacji publicznej,

8) przeciwdziałania bezrobociu,

9) kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki,

11) pobudzania aktywności obywatelskiej,

12) mieszkalnictwa,

13) ochrony środowiska,

14) reintegracji zawodowej i społecznej

– podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.

Podsumowując, z założeń ww. projektu ustawy wynika więc, że gmina zyska prawną możliwość realizowania powyższych zadań przez tzw. podmioty ekonomii społecznej ze wsparciem w formie dotacji celowej. Zatem, przepisy te będą miały znaczenie dla gospodarki budżetowej gminy, skoro mowa w nich o dotacjach, a te wchodzą w sferę wydatkową budżetu samorządowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności