Nowe możliwości uwalnia środków z rachunku bankowego VAT

Uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, gdy zaległości są odroczone lub rozłożone na raty 

W dotychczasowym brzmieniu art. 108b VATU, posiadanie zaległości podatkowych było przyczyną wykluczającą wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. Nie miało przy tym znaczenia, że  realizacja tych zaległości została odroczona lub zostały one rozłożone na raty, czyli do czasu określonego w decyzji nie były wymagalne. Takie rozwiązanie nie pozwalało wykorzystać  środków z rachunku VAT.

Nowelizacją art. 108b VATU wprowadzono przepis ust. 5a, który pozwala wydać naczelnikowi urzędu skarbowego postanowienie wyrażające zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe. Jednak warunkiem wyrażenia takiej zgody będzie, aby posiadane przez podatnika zaległości były objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty. Możliwość uwolnienia środków z rachunku VAT w takiej sytuacji, jak motywowano w uzasadnieniu do zmian ustawy, pozwoli podatnikom na sfinansowanie bieżących wydatków, a w konsekwencji będzie wsparciem w prowadzeniu działalności.

Takie rozwiązanie ma mieć zastosowanie również do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1.10.2021 r.   

 

Uwalnianie środków z tzw. rachunku technicznego

Obecnie w przypadku, gdy na dzień rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego, podatnik posiada na rachunku VAT powiązanym z tym rachunkiem rozliczeniowym, środki pieniężne i nie dokonał przeniesienia tych środków na inny rachunek VAT, jak też nie wystąpił z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego w celu uzyskania zgody na ich przeksięgowanie - bank dokonuje przeksięgowania tych środków na tzw. rachunek techniczny. Środki te na tym rachunku technicznym oczekują na dyspozycję posiadacza.

W dodanym ust. 10 w art. 108b VATU określono, że podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków należących do niego i zdeponowanych na rachunku technicznym. W  tym wniosku podatnik wskaże numer rachunku VAT, z którego nastąpiło przekazanie środków na rachunek techniczny oraz wysokość środków, jaka ma zostać wypłacona. W przypadku braku negatywnych przesłanek, które określa art. 108b ust. 5 VATU (m.in. posiadanie zaległości podatkowych czy też uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane) naczelnik urzędu skarbowego w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku wyrażałby w formie postanowienia zgodę na wypłatę tych środków.

Takie samo rozwiązanie wprowadzono dla podmiotów, które nie są już podatnikami (podatnicy, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą) a środki pieniężne z ich rachunku VAT zostały zdeponowane na rachunku technicznym.

Organem podatkowym, który będzie właściwy dla rozpatrzenia wniosków składanych przez podmioty niebędące podatnikami, w przypadku: 

1) osób fizycznych będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy według adresu miejsca zamieszkania; 

2) podmiotów niebędących osobami fizycznymi będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy według adresu siedziby;

3) podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

Procedura dotycząca składanych wniosków jest analogiczna do stosowanej dotychczas procedury uwalniania środków z rachunku VAT.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności