Od 1.9.2022 r. obowiązuje ZmKartaNauczU22. Wśród wprowadzonych na jej mocy zmian doszło do uchylenia art. 40 KartaNauczU. Wskazany przepis miał brzmienie:

Prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy.

Wskazany przepis został uchylony, bowiem w praktyce stwarzał różne problemy właśnie w sytuacjach, gdy jednostka samorządu terytorialnego, a ściślej rzecz ujmując szkoła (placówka), domagała się od nauczyciela zwrotu części wynagrodzenia – które wypłacono mu uprzednio z góry za miesiąc, w którym to miesiącu stosunek pracy uległ rozwiązaniu czy wygaśnięciu.

Wskazany przepis „chronił” niejako w ww. sytuacjach wynagrodzenie nauczyciela, co zresztą miało potwierdzenie nawet w orzecznictwie sądowym. Istotę tego problemu dobrze przedstawiono w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 6.6.2019 r. (VII Pa 23/19). W podanej sprawie szkoła podstawowa wystąpiła przeciwko nauczycielowi o zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia, w sytuacji, gdy nauczyciel przepracował niepełny miesiąca, a uprzednio otrzymał z góry wynagrodzenie właśnie za cały ten miesiąc. Sąd, jednak nie uwzględnił pozwu szkoły – za sprawą wówczas obowiązującego ww. art. 40 KartaNauczU.

Co należy odnotować, ww. wyrok był niekorzystny dla szkoły dlatego, że wówczas obowiązał wspomniany art. 40 KartaNauczU, który w praktyce uniemożliwiał jednostce budżetowej dochodzenie zwrotu nienależnie pobranego przez nauczyciela wynagrodzenia. Ten stan rzeczy uległ zmianie, wskutek uchylenia ww. normy prawnej. Otworzy to nowe możliwości dla samorządów. Placówka oświatowa nie powinna już mieć przeszkód prawnych w domaganiu się od nauczyciela zwrotu wynagrodzenia, w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela za miesiąc, za który otrzymał on z góry wynagrodzenie.

Podsumowując, zmiany w podanym zakresie przedmiotowym z pewnością będą miały korzystny wpływ na środki finansowe JST. Samorządy zyskają bowiem realne możliwości odzyskania kwot, które będą traktowane jako nienależnie wypłacone.