Nowe możliwości finansowania klubów integracji społecznej

Wspomniane zmiany dotyczą m.in. art. 18 ZatrSocjU, który odnosi się do tzw. klubów integracji społecznej. Z ust. 1 tego artykułu wynika, że gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 ZatrSocjU, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1 ZatrSocjU, mogą prowadzić klub integracji społecznej. Klub integracji społecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 18a ZatrSocjU. Kluby te mają być wsparciem m.in. dla osób: bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czy osób niepełnosprawnych.

W podanym artykule na mocy ww. ustawy nowelizującej ulegnie zmianie ust. 6, który dotyczy aspektu finansowania ww. klubów integracji społecznej. Aktualnie brzmienie ww. przepisu jest następujące:

Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w szczególności:

1) ze środków z Unii Europejskiej;

2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.

Natomiast po wspomnianej zmianie, treść ww. przepisu będzie następująca:

Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w szczególności:

1) ze środków z Unii Europejskiej;

2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) z dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.

Z punktu widzenia gospodarki finansowej gminy, kluczowe zmiana dotyczy więc ww. ust. 6 pkt 2. Warto bowiem zauważyć, że ustawodawca zmienił treść przepisu umożliwiającego sposób finansowania ww. klubów. Po nowelizacji nie będzie to już – dotacja (w rozumieniu FinPubU), lecz dochody własne gminy, w tym przewidziane na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

To istotna nowość dla gmin. Dochody własne zostały precyzyjnie określone przez ustawodawcę w DochSamTerytU. Z kolei, nawiązanie do możliwości przeznaczenia na kluby integracji społecznej środków z programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jest również istotnym novum, bowiem, co do zasady, środki z tego programu są znaczone. Oznacza to, że są to tzw. szczególne zasady wykonywania budżetu, które z zasady mogą być wykorzystane wyłącznie na cele oznaczone w art. 182 AlkU. Dla przypomnienia z tego przepisu wynika, że dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 będą wykorzystywane na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 41 ust. 2 , (...)

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Podsumowując, nowelizacja ZatrSocjU stwarza gminie nowe możliwości finansowania klubów integracji społecznej. Są to zarazem możliwości znaczenie szersze od dotychczasowej formy finansowania. Oprócz dochodów własnych, na kluby będzie można przeznaczyć środki z ww. programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności