Nowe możliwości dla obrońców obwinionych w dyscyplinie finansów publicznych

Aktualnie treść art. 75 DyscypFinPubU jest następująca:

1. Obrońcą obwinionego może być osoba uprawniona do obrony zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze, osoba uprawniona do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych albo inna osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez obwinionego.

2. Obwiniony może udzielić upoważnienia do obrony na piśmie lub ustnie do protokołu.

3. Obrońca może podejmować wszystkie czynności określone dla obwinionego oraz przysługują mu wszystkie prawa określone dla obwinionego, a jego udział w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim obwinionego. Obrońca może podejmować czynności jedynie na korzyść obwinionego.

4. Obrońca może bronić kilku obwinionych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.

Dla przypomnienia status obwinionego ma osoba, przeciwko której rzecznik dyscypliny finansów publicznych skierował wniosek o ukaranie za czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. Obwinionym może być zarówno wójt gminy, skarbnik, jak i inny pracownik samorządowy. Taki obwiniony może korzystać z pomocy prawnej obrońcy, zasadniczo będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Nowelizacja art. 75 DyscypFinPubU wprowadza znaczne ułatwienie proceduralne właśnie dla obrońców, które przyczyni się do usprawnienia działania tych obrońców przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, czy przed regionalną komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Po nowelizacji w art. 75 DyscypFinPubU zostaną dodane dwie nowe regulacje oznaczone jako:

2a. Obrońca dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im upoważnienia do obrony oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia odpisu.

2b. Jeżeli odpis upoważnienia do obrony lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w postaci elektronicznej, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2a, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy upoważnienia do obrony lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

Jak więc wynika z ww. regulacji prawnych, obrońca obwinionego będzie miał samodzielną możliwość uwierzytelnienia odpisu udzielonego mu upoważnienia, czy innych dokumentów wykazujących umocowanie. Co istotne, to uwierzytelnienie będzie mogło zostać dokonane nawet w formie elektronicznej.

Wskazane wyżej nowe mechanizmy przyznane obrońcom obwinionych z pewnością usprawnią ich działania w imieniu obwinionych, którymi bardzo często są przedstawicieli samorządów różnych szczebli, od gmin po województwa, w tym również przedstawiciele jednostek organizacyjnych tych samorządów. Usprawnienie to przełoży się również na niewielki, aczkolwiek pewien aspekt ekonomiczny, bowiem adwokat lub radca prawny będzie mógł samodzielnie uwierzytelniać odpis upoważnienia, czy innych dokumentów wykazujących umocowanie, co nie będzie generować dodatkowych kosztów dla samorządu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności