rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 981). Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974) oraz ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.).

W przepisach ustawy wprowadzono możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych.

Ustawa precyzuje również, że skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 będzie przechowywane w Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Dostęp do skierowania przysługuje świadczeniodawcy.

Przepisy ustawy są istotne nie tylko dla podmiotów prowadzących apteki, lecz także dla farmaceutów, ponieważ wprowadzają możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych. Ustawa ma również znaczenie dla placówek medycznych realizujących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 ze względu na nową regulację dotyczącą przechowywania skierowań na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.