Nowe limity w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Od 1.1.2017 r. większa liczba podatników, którymi są osoby fizyczne prowadzące działalność, może skorzystać z prostej procedury podatkowej, jaką jest opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Kto może skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2180 ze zm., dalej: RyczałtU), z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne, osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z tej formy opodatkowania. Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, stanowi załącznik nr 2 do RyczałtU.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 RyczałtU, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników:

  • opłacających podatek w formie karty podatkowej,
  • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz po niektórych zmianach wykonywanej działalności.

Limity uzyskanych przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego

Artykuł 10 ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) wprowadza zmianę limitu uzyskanych przychodów, w roku poprzedzającym rok podatkowy, dla ryczałtu ewidencjonowanego. Obecnie limit ten wynosi 250 000 euro.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Rok 2016

Rok 2017

150 000 euro

250 000 euro

Przychody osiągnięte w 2015 r. 636 555 zł.

Przychody osiągnięte w 2016 r. 1 074 400 zł.

Dla podatników, którzy uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, suma przychodów wszystkich wspólników nie może przekroczyć wysokości 250 000 euro, czyli kwoty 1 074 400 zł.

Zasadę kwartalnego obliczania ryczałtu mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Dla roku 2017, przychody za 2016 r. nie mogą przekroczyć kwoty 107 440 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków, art. 6 ust. 6 RyczałtU.

Terminy złożenia oświadczeń o wyborze tej formy opodatkowania

Zgodnie z art. 9 ust. 1 RyczałtU, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Terminy rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Na podstawie art. 21 ust.1 RyczałtU, podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Podatnicy mogą również obliczać ryczałt i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału , za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania.