Nowe kompetencje regionalnych izb obrachunkowych w świetle nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Reformując organizację urzędów centralnych w grudniu 2015 r. prawodawca skupił się na nowej organizacji służby cywilnej. W tej kadencji Sejmu nie zajęto się dotychczas nową strukturą i sposobem pracy regionalnych izb obrachunkowych. Czas ten nadszedł, bowiem 8.6.2017 r. została przyjęta ustawa zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zmiany jakie mogą nastąpić wskutek nowelizacji.

Podobnie, jak w przypadku wyższych stanowisk w służbie cywilnej, reforma dotycząca regionalnych izb obrachunkowych wprowadziła zmianę w zakresie wyłaniania prezesa izby. Dotychczas był on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, po przeprowadzeniu konkursu, w którym prezes był wybierany przez kolegium izby. Obecne przepisy stanowią jedynie, że prezesa izby powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. W nowelizacji zrezygnowano również z przepisu dotyczącego możliwości dochodzenia swoich praw przez odwoływanego prezesa izby poprzez możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odwołaniu.

Zmiana dotycząca sposobu powołania prezesa izby wchodzi w życie dzień po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw i łączy się bezpośrednio z przepisami końcowymi nowelizacji, zgodnie z którymi stosunki pracy nawiązane na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy, z prezesami i zastępcami prezesów regionalnych izb obrachunkowych wygasają z upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną powołani odpowiednio na prezesów i zastępców prezesów regionalnych izb obrachunkowych. Podobne zmiany dotyczą etatowych członków izb. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej, stosunki pracy nawiązane na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy, z etatowymi członkami kolegiów regionalnych izb obrachunkowych wygasają z upływem 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną powołani na członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. Natomiast kadencje pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, powołanych w trybie dotychczasowych przepisów ustawy, wygasają z upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Pozaetatowi członkowie kolegiów izb mają nieco bardziej utrudniony żywot - nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych nie przewiduje możliwości orzekania przez nieetatowego członka kolegium izby, w związku z czym członkami kolegium izby będą od tej pory prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali, etatowi członkowie. Warto wspomnieć, że zmiany dotyczące pozaetatowych członków kolegium izby nie znalazły się w pierwotnym brzmieniu projektu ustawy, lecz zostały dodane w trakcie prac legislacyjnych.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla członków kolegium izb pewne udogodnienie. Mianowicie dotychczas obowiązywały bezwzględne zakazy dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego. Wskutek nowelizacji dodany zostanie przepis art. 23 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym minister właściwy do spraw administracji publicznej może udzielić prezesowi izby, jego zastępcy i pozostałym członkom kolegium izby, a prezes izby pozostałym pracownikom, pisemnej zgody na odstąpienie od zakazów określonych w art. 23 ust. 2 i 3, w przypadku gdy członkostwo, zatrudnienie lub działalność zarobkowa, o których mowa w ust. 2 i 3, będą wykonywane na rzecz podmiotów niepodlegających działalności nadzorczej i kontrolnej izby, której te osoby są członkami, oraz nie będzie to naruszać przepisów innych ustaw.

Co do merytorycznych zmian, jakie znalazły się w przygotowywanej nowelizacji, do najważniejszych należy zaliczyć rozszerzenie katalogu podmiotów kontrolowanych przez izby o osoby prawne, na które podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-6, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ, w szczególności przez:

1) posiadanie ponad połowy udziałów albo akcji,

2) posiadanie ponad połowy głosów wynikających z udziałów albo akcji,

3) sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym,

4) posiadanie prawa do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Na szczególną uwagę w tym przepisie zasługuje otwarty katalog podmiotów kontrolowanych, na które podmioty wymienione w poprzedzających punktach wystarczy, że pośrednio wywierają wpływ.

Rozszerzony zostanie również przepis karny, jednakże rodzaj kary pozostał bez zmian (kara grzywny).

Nowelizacja przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wprowadzi również zmiany w przepisach dotyczących nadzoru w samorządowych ustawach ustrojowych. W związku z tym zostaną dodane nowe kompetencje nadzorcze zarówno izbom obrachunkowym, jak również wojewodom.

Wejście w życie nowych przepisów póki co stoi pod znakiem zapytania, jednakże poza wątpliwościami Prezydenta RP dotyczącymi uprawnień jednostek samorządu terytorialnego, należałoby się również zastanowić nad zmianą regulacji dotyczących organizacji izb.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności