Zmiany te wejdą w życie od 1.1.2022 r. i mogą znacznie wzmocnić „pewność” decyzji podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z faktu, że wskazany podmiot (KRRIO) zyska nowe uprawnienia niejako interpretacyjne. Dla przypomnienia, KRRIO to podmiot, który tworzą prezesi poszczególnych regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie wybranym przez kolegia tych izb. Dotąd kompetencje KRRIO były określone w art. 25a RegIzbObrachU, z którego wynika, że do ich zadań należy:

1) reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową;

3) przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby;

4) upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb;

5) uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb;

6) koordynowanie planów i programów kontroli;

7) przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast wspomnianą nowością będzie dodany art. 25aa, który zyska treść:

1. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w celu zapewnienia jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych może wydawać, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wytyczne, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej opis zagadnienia oraz stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

3. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może zmienić lub uchylić wytyczne, o których mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

4. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o ich uchyleniu są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

Jak więc z przytoczonych regulacji wynika, KRRIO zyska nową kompetencję, która pozwoli temu podmiotowi na wydawanie wytycznych w określonych sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Tylko z pozoru ta zmiana wydaje się być mało znacząca. W praktyce zaś, ww. uprawnienie KRRIO ma za zadanie zapewnić jednolitość stanowisk prezentowanych przez poszczególne regionalne izby obrachunkowe. Jak bowiem pokazały ostatnie lata, w niektórych sprawach izby miewały i nadal miewają zróżnicowane stanowiska prawne. Z racji zaś faktu, że poszczególne regionalne izby obrachunkowe obejmują przypisane im poszczególne jednostki samorządowe, to zdarzało się niejednokrotnie, że macierzysta izba obrachunkowa odmiennie interpretowała dany problem od innych izb. Wówczas dochodziło do sytuacji, że ta sama sprawa mogła być oceniona przez dwie, czy więcej izb, w odmienny sposób. Natomiast jednostka samorządu terytorialnego z zasady musiała się stosować do stanowisk „własnej” regionalnej izby obrachunkowej. Ten rozdźwięk stwarzał więc niepewność prawa i tak naprawdę nierówne traktowanie jednostek w podobnej sytuacji. Co ważne, rozbieżności mogą dotyczyć fundamentalnych kwestii, w tym dotyczących budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, legalności wydatków budżetowych, klasyfikacji, sprawozdawczości finansowej, czy budżetowej.

Wskazana nowa kompetencje KRRIO ma w założeniu wyeliminować wskazane rozbieżności. Nie jest jednak wiadome, m.in. to, jak szerokie spektrum spraw zostanie objęte tym nowym mechanizmem. W każdym razie, z punktu widzenia interesu jednostki samorządu terytorialnego, jest to zmiana korzystna. Powinna wzmocnić pewność prawa i jednolitość stanowisk izb w danym konkretnym zakresie przedmiotowym.