Pakiet zmian wprowadza ustawa z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 ).

Nowelizacja wprowadza nową wersję formularza wniosku zgłaszania danych do CEIDG.

W nowym formularzy ograniczono liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

Wprowadzono możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Nowelizacja powinna także ograniczyć liczbę postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, ponieważ pracownicy urzędów gmin będą mogli samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców.

Wprowadzony został automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.

Dodatkowo do katalogu danych kontaktowych podlegających wpisowi dodany został numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy (o ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowe przepisy porządkują również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym.