Nowa wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz pomocy dla osoby usamodzielnianej

W M.P. z 2018 r. pod poz. 326 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23.3.2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Obwieszczenie wydano na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.; dalej: WspRodzU). Wynika z niego, że od 1.6.2018 r. wysokość kwot, o których mowa w:

1) art. 80 ust. 1 pkt 1 WspRodzU (chodzi o przysługujące rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania na każde umieszczone dziecko w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej) - wynosi nie mniej niż 694 zł;

2) art. 80 ust. 1 pkt 2 WspRodzU (chodzi o przysługujące rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania na każde umieszczone dziecko w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka) - wynosi nie mniej niż 1052 zł;

3) art. 81 ust. 1 WspRodzU (chodzi o dodatek przysługujący rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) - wynosi nie mniej niż 211 zł;

4) art. 81 ust. 2 WspRodzU (chodzi o dodatek przysługujący rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) - wynosi nie mniej niż 211 zł;

5) art. 146 ust. 2 WspRodzU (chodzi o pomoc na kontynuowanie nauki przez osobę usamodzielnianą) - wynosi nie mniej niż 526 zł;

6) art. 149 ust. 1 pkt 1 WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat) - wynosi nie mniej niż 3470 zł;

7) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat) - wynosi nie mniej niż 6939 zł;

8) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat) - wynosi nie mniej niż 3470 zł;

9) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku) - wynosi nie mniej niż 1735 zł;

10) art. 150 ust. 1 WspRodzU (pomoc na zagospodarowanie) - wynosi nie mniej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3154 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności