W M.P. z 2018 r. pod poz. 326 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23.3.2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Obwieszczenie wydano na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.; dalej: WspRodzU). Wynika z niego, że od 1.6.2018 r. wysokość kwot, o których mowa w:

1) art. 80 ust. 1 pkt 1 WspRodzU (chodzi o przysługujące rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania na każde umieszczone dziecko w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej) – wynosi nie mniej niż 694 zł;

2) art. 80 ust. 1 pkt 2 WspRodzU (chodzi o przysługujące rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania na każde umieszczone dziecko w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka) – wynosi nie mniej niż 1052 zł;

3) art. 81 ust. 1 WspRodzU (chodzi o dodatek przysługujący rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) – wynosi nie mniej niż 211 zł;

4) art. 81 ust. 2 WspRodzU (chodzi o dodatek przysługujący rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) – wynosi nie mniej niż 211 zł;

5) art. 146 ust. 2 WspRodzU (chodzi o pomoc na kontynuowanie nauki przez osobę usamodzielnianą) – wynosi nie mniej niż 526 zł;

6) art. 149 ust. 1 pkt 1 WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat) – wynosi nie mniej niż 3470 zł;

7) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat) – wynosi nie mniej niż 6939 zł;

8) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat) – wynosi nie mniej niż 3470 zł;

9) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c WspRodzU (chodzi o pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku) – wynosi nie mniej niż 1735 zł;

10) art. 150 ust. 1 WspRodzU (pomoc na zagospodarowanie) – wynosi nie mniej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3154 zł.