Zgodnie z rozporządzenie MRPiPS z 5.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502) zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej dla 32 grup działalności (wzrost w 4 grupach, zmniejszenie w 28 grupach). W tabeli przedstawione zostały te grupy ryzyka, dla których składka wypadkowa od 1.4.2018 r. uległa zmianie.

Grupy działalności

Stopy procentowe składki (%)

do 31.3.2018 r.

od 1.4.2018 r.

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

3,06

2,80

Rybactwo

2,00

1,20

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

3,60

2,80

Górnictwo rud metali

3,33

3,06

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

2,26

2,00

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

2,53

3,06

Produkcja artykułów spożywczych

1,73

1,47

Produkcja napojów

1,73

1,20

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

1,2

0,93

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

1,73

1,47

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

1,73

1,47

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

1,73

1,47

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

2,26

1,73

Produkcja metali

2,80

2,53

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

2,00

1,73

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

1,20

0,93

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

2,00

1,47

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

1,73

1,47

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

2,00

1,73

Produkcja mebli

1,73

1,47

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

1,73

1,47

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

1,47

1,20

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

1,73

1,47

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

1,20

1,73

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

2,00

1,73

Roboty budowlane specjalistyczne

1,47

1,20

Transport wodny

1,73

2,26

Transport lotniczy

0,93

0,67

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

0,93

0,67

Działalność związana z zatrudnieniem

1,47

1,20

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

0,40

0,67

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

0,93

0,67