W M.P. z 2019 r. pod poz. 213 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Na podstawie delegacji ustawowej z art. 30 ust. 3 ustawy z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.; dalej: KartaDRU) ogłoszono, że od 1.3.2019 r. wysokość kwoty, o której mowa w:

1) art. 13 ust. 2 KartaDRU (czyli za wydanie duplikatu KDR) – wynosi 9,56 zł (poprzednio: 9,40 zł);

2) art. 29 ust. 4 KartaDRU, czyli za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty – wynosi 13,89 zł (poprzednio: 13,67 zł) za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, a jeżeli karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom – 5,45 zł (poprzednio: 5,36 zł) za jedną rodzinę wielodzietną w gminie;

3) art. 29 ust. 5 KartaDRU (czyli koszt realizacji przez gminę zadań KDRU w przypadku gdy po przyznaniu kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty lub w przypadku przyznania nowej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty) – wynosi 2,79 zł (poprzednio:

4) art. 29 ust. 6 KartaDRU (czyli koszt realizacji ustawy przez gminę za: wydanie duplikatu Karty, udostępnienie karty elektronicznej – jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, a także wydanie karty tradycyjnej – jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna) – wynosi 1,40 zł (poprzednio: 1,37 zł).