W Dzienniku Ustaw RP ukazało się w dniu 13 lipca br. rozporządzenie z 30.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481). W § 1 tego rozporządzenia postanowiono, że:

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży.”.

Zatem, jak z powyższego wynika, zmiany dotyczą wspomnianego rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi m.in. zatrudnionemu w samorządowej jednostce budżetowej, czyli m.in. gminy.

Zmianie uległa jedynie wysokość diety z poziomu 30 zł do 38 zł. Z punktu widzenie wydatków budżetowych jest to zmiana znacząca, szczególnie w jednostkach, które mają do wykonywania wiele zadań.

Jednocześnie należy dodać, że zmianie nie uległy dotychczasowe zasady „podziału” diety w sytuacji, gdy podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę, o czym mowa w przepisach § 7 ust. 2 gdzie postanowiono, że należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Warto jeszcze dodać, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zatem, rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 28 lipca br. Do tego czasu jednostki samorządu terytorialnego muszą dostosować dokumentację i programy księgowe uwzględniając nową wysokość diety.

Podsumowując, nowe rozporządzenie wprowadza nową wysokość diety. Będzie wiązało się to ze zwiększonymi wydatkami budżetowymi po stronie samorządów. Przepisy są bezwzględnie obowiązujące, więc powinny być przestrzegane przez jednostki samorządowe, bowiem podane sprawy mogą podlegać weryfikacji w trakcie kontroli gospodarki finansowej prowadzonej przez regionalną izbę obrachunkową.