Zarządzeniem nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28.6.2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne obniżono wycenę procedur w kardiologii interwencyjnej.

Ponadto w przypadku leczenia szpitalnego dzieci w zakresie chirurgii, neurochirurgii, kardiochirurgii, urologii oraz onkologii i hematologii ustalono współczynnik korygujący 1,2. który powoduje zwiększenie wyceny ww. świadczeń przez NFZ. Powyższe dotyczy również szpitali klinicznych i instytutów, które mogą korygować wartość produktu rozliczeniowego o współczynnik 1,2 w zakresach chirurgia dziecięca, urologia dla dzieci, lub otorynolaryngologia dla dzieci.

Współczynnik korygujący 1,2 stosuje się również do świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresach położnictwo i ginekologia oraz neonatologia na poszczególnych poziomach referencyjnych, w sytuacji rozliczania hospitalizacji związanej z porodem i świadczeń związanych z opieką nad zdrowym noworodkiem z tego porodu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń rozliczanych od 1.1.2016 r.