Nowa ustawa PZP a obowiązki ogłoszeniowe naruszające dyscyplinę finansów publicznych

Wynika to z treści art. 267 PrZamPubl, gdzie w ust. 2 m.in. postanowiono, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza m.in. ogłoszenie o wyniku postępowania, czy ogłoszenie o wykonaniu umowy. Jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania legislacyjne można przykładowo podać art. 448 PrZamPubl, gdzie postanowiono, że zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2.

Co ciekawe, wraz z wprowadzeniem tych nowych obowiązków ogłoszeniowych, ustawodawca zdecydował się na nowelizację ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289, dalej DyscypFinPubU), która weszła w życie 1.1.2021 r. Zmianie uległy jednostki redakcyjne art. 17 DyscypFinPubU, które właśnie odnoszą się do różnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W kontekście powyższych ogłoszeń na uwagę zasługuje treść art. 17 ust. 1 pkt 5 DyscypFinPubU. Dotychczasowe brzmienie tej regulacji było następujące:

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych:

5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

Wersja po nowelizacji przybrał treść:

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych:

nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Wskazane wyżej nowe obowiązki ogłoszeniowe spoczywające na zamawiających obwarowane będą więc odpowiedzialnością na płaszczyźnie dyscypliny finansów publicznych. Co jednak istotne, warto dodać, że penalizacji będą podlegały jedynie definitywne zaniechania w zakresie publikowania wspomnianych ogłoszeń, a nie zaniechania jedynie opóźnione. Założenie to ma odzwierciedlenie w dotychczasowym orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Warto przywołać tytułem przykładu orzeczenie ww. Komisji z 29.3.2018 r. (sygn. akt BDF1.4800.8.2018), z którego można wnioskować, że nie będą penalizowane czyny, które polegają jedynie na opóźnieniu w przekazaniu różnych ogłoszeń do biuletynu zamówień publicznych. Odpowiedzialność w tym trybie dotyczy tylko zaniechań publikacji, a nie nieterminowych publikacji.

Podsumowując, wraz z nowelizacją PrZamPubl ustawodawca znowelizował DyscypFinPubU. Zamawiający, w tym jednostki samorządu terytorialnego, powinny szczegółowo zapoznać się z nowymi rozwiązaniami prawnymi, bowiem wszystkie te kwestie podlegają weryfikacji przez różne organy kontroli i nadzoru, w tym regionalne izby obrachunkowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności