W art. 3 określono szeroki katalog zadań przypisanych ww. strażom. Z jego treści wynika, że do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez: 

1) prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże;

2) udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;

3) udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;

4) udział w ochronie ludności;

5) wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

6) organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;

7) zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym;

8) propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

9) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;

10) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

11) upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

12) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;

(…).

Z punktu widzenia gmin, istotne są wszak przepisy zawarte w art. 32. Tamże w ust. 1 postanowiono, że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ust. 5 postanowiono zaś dodatkowo, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym dodatkowe środki pieniężne również w formie dotacji.

Zatem, z powyższego wynika, że ustawodawca zamierza wprowadzić zmodyfikowany system finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowania ww. jednostek straży pożarnej. Warto odnotować, że jednocześnie w ww. ustawie przewidziano uchylenie dotychczas obowiązującego modelu finansowania tych jednostek, który wynikał z art. 32 ust. 2–4 OchrPPożU. Ten model finansowania opierał się zasadniczo na budżetach gmin, czyli odmiennie aniżeli w nowej ustawie. Dla przypomnienia uchylone przepisy miały brzmienie następujące:

2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

3. Gmina ma również obowiązek:

1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;

3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.

3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.

3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

Podsumowując, należy zauważyć, że nowa ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w sposobie finansowania OSP – z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Według nowych przepisów, gmina nie będzie już jedyną formą JST, która finansuje OSP. Ustawodawca odniósł się bowiem w ogólności, że finansowanie OSP będzie następowało w szczególności z budżetów JST, więc dotyczy to zarówno gmin, powiatów, jak i województw. 

Źródło: https://www.senat.gov.pl