Nowa ustawa dotycząca sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami

Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie trzech form opieki zdrowotnej realizowanych w szkole:
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną - sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną,
2) promocję zdrowia,
3) opiekę stomatologiczną - sprawowaną przez lekarza dentystę.
Opieka zdrowotna nad uczniami będzie sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami. Podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami będą dyrektor szkoły oraz organ prowadzący szkołę.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami będzie sprawowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, zlokalizowanym w szkole. Jeżeli w szkole tego typu gabinet nie funkcjonuje - profilaktyczna opieka zdrowotna będzie sprawowana w miejscu określonym w umowie o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami będzie gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus - prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

W celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami dyrektor powinien współpracować z:
1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;
2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.
Do zadań organu prowadzącego szkołę należy, zgodnie z art. 12 ustawy, zapewnienie uczniom możliwości korzystania z:
1) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 4 PrOśw;
2) gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.3.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).
Organ prowadzący szkołę, na podstawie umowy, powinien nieodpłatnie udostępnić pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole organ prowadzący powinien zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określony zostanie sposób organizacji udzielania świadczeń.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają natomiast przepisy ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności