Nowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” (M.P.) z 2020 r. pod poz. 1060 opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 155 z 27.10.2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030”.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.). W związku z czym przyjęto „Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030”, która stanowi załącznik do uchwały.

Ważne

Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Strategii powierzono ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Tym samym utraciła moc uchwała Rady Ministrów nr 61 z 26.3.2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. z 2013 r. poz. 378).

Nowa strategia określa m.in. diagnozę w zakresie objętym programowaniem strategicznym, a w tym charakterystykę i poziom wybranych aspektów kapitału społecznego w Polsce.

W tym zakresie: Obszar 1: Współdziałanie – społeczeństwo obywatelskie obejmuje:

 • kluczowe bariery rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • niewykorzystany potencjał wolontariatu;
 • konieczność pełniejszego wykorzystania potencjału ekonomii społecznej i solidarnej;
 • społeczny wymiar sportu, nauki i edukacji.

Obszar 2: Kultura – Tożsamość i postawy obywatelskie obejmuje:

 • niewystarczający poziom czytelnictwa wśród Polaków oraz niewykorzystany potencjał i ważna rola bibliotek publicznych;
 • niewystarczający poziom wykorzystania potencjału rozwojowego podmiotów działających w obszarze;
 • braki w infrastrukturze archiwów państwowych oraz ich rola w procesach zarządzania dokumentacją;
 • niska jakość oferty artystycznej dla najmłodszych oraz deficyty kompetencji kulturalnych;
 • zły stan zabytków oraz niewykorzystany potencjał szlaków kulturowych;
 • niewystarczający poziom wykorzystania potencjału rozwojowego podmiotów działających w obszarze kultury oraz szkół artystycznych;
 • niewystarczający poziom ochrony zbiorów wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
 • braki w infrastrukturze archiwów państwowych oraz ich rola w procesach zarządzania dokumentacją elektroniczną w administracji publicznej;
 • brak spójnej i aktualnej krajowej koncepcji rozwoju cyfrowych zasobów kultury;
 • rosnący potencjał muzeów w zakresie budowania kapitału społecznego;
 • braki w budowaniu wyrazistego, spójnego i atrakcyjnego wizerunku Polski za granicą.


W ramach diagnozy dla obszaru 3: Kreatywność – potencjał kulturowy i kreatywny określono:

 • charakterystykę i rolę sektorów kultury i kreatywnych;
 • wyzwania i bariery rozwojowe dla branż kreatywnych.

Nowa strategia określa też cele szczegółowe obejmujące:

 • zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne (usprawnienie mechanizmów wspierania i współpracy instytucji publicznych z obywatelami, rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej);
 • wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich (tworzenie warunków oraz budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i zachowywanie dóbr kultury, digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury, umacnianie tożsamości i postaw obywatelskich przez kulturę, wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą);
 • wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory kultury i kreatywne (wzrost udziału sektorów kreatywnych w rozwoju gospodarczym kraju, rozwój kompetencji zawodowych na potrzeby branż kreatywnych).

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności