W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” (M.P.) z 2020 r. pod poz. 1060 opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 155 z 27.10.2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030”.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.). W związku z czym przyjęto „Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030”, która stanowi załącznik do uchwały.

Ważne

Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Strategii powierzono ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Tym samym utraciła moc uchwała Rady Ministrów nr 61 z 26.3.2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. z 2013 r. poz. 378).

Nowa strategia określa m.in. diagnozę w zakresie objętym programowaniem strategicznym, a w tym charakterystykę i poziom wybranych aspektów kapitału społecznego w Polsce.

W tym zakresie: Obszar 1: Współdziałanie – społeczeństwo obywatelskie obejmuje:

 • kluczowe bariery rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • niewykorzystany potencjał wolontariatu;
 • konieczność pełniejszego wykorzystania potencjału ekonomii społecznej i solidarnej;
 • społeczny wymiar sportu, nauki i edukacji.

Obszar 2: Kultura – Tożsamość i postawy obywatelskie obejmuje:

 • niewystarczający poziom czytelnictwa wśród Polaków oraz niewykorzystany potencjał i ważna rola bibliotek publicznych;
 • niewystarczający poziom wykorzystania potencjału rozwojowego podmiotów działających w obszarze;
 • braki w infrastrukturze archiwów państwowych oraz ich rola w procesach zarządzania dokumentacją;
 • niska jakość oferty artystycznej dla najmłodszych oraz deficyty kompetencji kulturalnych;
 • zły stan zabytków oraz niewykorzystany potencjał szlaków kulturowych;
 • niewystarczający poziom wykorzystania potencjału rozwojowego podmiotów działających w obszarze kultury oraz szkół artystycznych;
 • niewystarczający poziom ochrony zbiorów wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
 • braki w infrastrukturze archiwów państwowych oraz ich rola w procesach zarządzania dokumentacją elektroniczną w administracji publicznej;
 • brak spójnej i aktualnej krajowej koncepcji rozwoju cyfrowych zasobów kultury;
 • rosnący potencjał muzeów w zakresie budowania kapitału społecznego;
 • braki w budowaniu wyrazistego, spójnego i atrakcyjnego wizerunku Polski za granicą.

W ramach diagnozy dla obszaru 3: Kreatywność – potencjał kulturowy i kreatywny określono:

 • charakterystykę i rolę sektorów kultury i kreatywnych;
 • wyzwania i bariery rozwojowe dla branż kreatywnych.

Nowa strategia określa też cele szczegółowe obejmujące:

 • zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne (usprawnienie mechanizmów wspierania i współpracy instytucji publicznych z obywatelami, rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej);
 • wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich (tworzenie warunków oraz budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i zachowywanie dóbr kultury, digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury, umacnianie tożsamości i postaw obywatelskich przez kulturę, wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą);
 • wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory kultury i kreatywne (wzrost udziału sektorów kreatywnych w rozwoju gospodarczym kraju, rozwój kompetencji zawodowych na potrzeby branż kreatywnych).