W ciągu kilku dni zacznie obowiązywać nowa specustawa, czyli ustawa z 2.9.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wskazana ustawa wprowadza nowe innowacyjne rozwiązania w tym związane z nowymi możliwościami weryfikacji przez gminy wniosków o wypłatę dodatku węglowego. W tym zakresie na uwagę zasługują przepisy zawarte w nowych jednostkach redakcyjnych tj. m.in. art. 15a – art. 15e.

Z przywołanych wyżej regulacji wynika m.in., że dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m CzystGmU;

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ŚwRodzU,

b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 PomWychDzU,

c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 DodatekOsłonU,

d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 DodMieszkU;

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 EwidLU.

Zatem, jak z powyższego wynika, gmina będzie mogła skorzystać m.in. z danych wykazywanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto w tym zakresie przypomnieć o art. 6m ust. 1b CzystGmU. W podanym przepisie podano zaś, że rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;

7) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Ponadto, na uwagę zasługuje art. 15b który ma zyskać treść – jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.

Podsumowując, nowe przepisy z pewnością będą użyteczne dla gmin w kontekście weryfikowania prawdziwości danych wykazywanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Z drugiej strony spowoduje to zwiększenie nakładu pracy ze strony pracowników samorządowych.

Źródło: Sejm