Z treści ww. Komunikatu wynika, że na podstawie art. 6 ust. 2 PodRolU ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Wskazany Komunikat został wydany na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 6 ust. 2 PodRolU.

Dla przypomnienia z ww. art. 6 ustawy wynika, po pierwsze, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta

– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Po drugie, średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Po trzecie wreszcie, rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Zatem, jak z tej ostatniej regulacji wynika, ustalenie wspomnianej średniej ceny skupu żyta jest punktem wyjścia dla rady gminy, do ewentualnego obniżenia ceny skupu. Jest to więc uprawnienie fakultatywne, zależne od woli danej gminy. Warto także wspomnieć, że uchwały rad gmin podjęte na podstawie ww. art. 6 ust. 3 PodRolU obowiązują tylko w roku podatkowym, którego dotyczą, a uchwała ta z upływem roku podatkowego wygasa. Z powyższego należy więc wnioskować, że rady gmin z mocy ww. art. 6 ust. 3 PodRolU otrzymały określone w nim uprawnienie. Korzystanie przez uprawniony organ z posiadanych uprawnień jest fakultatywne. Tak więc w sytuacji, gdy rada gminy w granicach uprawnień ustanowionych w art. 6 ust. 3 PodRolU nie podjęła uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta, to podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w danym roku podatkowym stanowi cena skupu żyta ustalona w komunikacie Prezesa GUS.

Ukazanie się wspomnianego Komunikatu jest istotne z punktu widzenia podejmowania przez radę gminy ewentualnej uchwały w przedmiocie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze danej gminy. W aktualnej trudnej sytuacji budżetowej wielu gmin, nie wydaje się jednak, aby gminy były zainteresowane podejmowaniem uchwały w ww. zakresie przedmiotowym, bowiem oznacza to rezygnację z pewnej części dochodów budżetu gminy.