Nowa opłata zryczałtowana za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nowelizacja przewiduje, że za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac właściwemu miejscowo staroście, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest m.in. geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu lub dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości, będzie się pobierało opłatę zryczałtowaną. Wysokość tej opłaty będzie uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w zgłoszeniu. Opłatę ryczałtową, podobnie jak obecną opłatę, trzeba będzie zapłacić przed udostępnieniem materiałów.

Proponowana wysokość opłaty zryczałtowanej

Obszar objęty zgłoszeniem pracy

Opłata

Do 1 ha

100,00 zł

Powyżej 1ha do 10 ha

100,00 zł oraz dodatkowo kwota 10,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha

Powyżej 10 ha

190,00 zł oraz dodatkowo kwota 5,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha

Projekt ustawy, uwzględniając rządowy program otwierania danych publicznych (uchwała RM Nr 107/2016 z 20.9.2016 r.), zakłada nieodpłatne udostępnienie części danych gromadzonych przez Głównego Geodetę Kraju oraz organy administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Jeżeli projekt wejdzie w życie w planowanym kształcie to Główny Geodeta Kraju będzie zobowiązany nieodpłatnie udostępnić zbiory danych:

1) ortofotomapy,

2) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

3) numerycznego modelu terenu.

Kolejnymi kategoriami danych udostępnianych nieodpłatnie będą dane obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000 oraz dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii. Utrata wpływów z tytułu wprowadzenia nieodpłatnego udostępniania danych dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych oraz działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii była brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty zryczałtowanej.

Darmowy dostęp dla celów edukacyjnych

Dostęp do usług ASG-EUPOS będzie nieodpłatny dla jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu oświaty i uczelni wyższych. W celu umożliwienia uczniom i studentom praktycznego zaznajomienia się z nowoczesnymi technologiami będącymi obecnie podstawowym narzędziem pracy geodety, nie będą pobierane opłaty za korzystanie z systemu w celach edukacyjnych. Za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS w zakresie opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych użytkownika również nie będą pobierane opłaty.

Planowana data wejścia w życie projektu to 3 miesiące od dnia ogłoszenia. Z dniem wejścia w życie nowelizacji ograniczenia wynikające z licencji dotyczących korzystania ze zbiorów danych ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, numerycznego modelu terenu, zbiorów danych dotyczących geometrii działek ewidencyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000 przestaną obowiązywać.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności