Nowa lista badań, na które mogą kierować lekarze POZ i limity z tym związane

W załączniku nr 1 do ŚwiadGwarPOZR pt. „Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji” po części IV dodano nową część IVa w brzmieniu pt.: „Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, finansowane ze środków, o których mowa w art. 159 ust. 2b pkt 1 ŚOZŚrPubU”. W praktyce oznacza to, że od 1.7.2022 r. lekarze rodzinni POZ mogą swoim pacjentom zlecać nowe badania, które dotychczas były zarezerwowane jedynie dla lekarzy specjalistów. Poniżej przedstawiono ich listę.

1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) ferrytyna;

2) witamina B12;

3) kwas foliowy;

4) anty-CCP;

5) CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia);

6) przeciwciała anty-HCV.

2. Badania kału – antygen H. pylori w kale.

3. Badania mikrobiologiczne – Strep-test.

Należy wskazać, że dla ww. badań określono także szczegółowo sposób finansowania i rozliczania tych świadczeń. Wynika to zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.6.2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (79/2022/DSOZ), które obowiązuje od 1.7.2022 r. i jego przepisy stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych właśnie od 1.7.2022 r. Otóż zgodnie z rozdziałem 5 i § 15 ust. 1 tego zarządzenia dla finansowania świadczeń dotyczących medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub obrazowej i nieobrazowej, o których mowa w części IVa załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia (czyli nowe dodatkowe badania), ustalono budżet powierzony diagnostyczny. Co ciekawe, według § 15 ust. 2 zarządzenia do finansowania świadczeń objętych budżetem powierzonym stosuje się § 9 ust. 1 pkt 2 czyli wartość jednostki rozliczeniowej świadczenia – w związku z realizacją wskazanych w umowie świadczeń objętych finansowaniem „za wykonaną usługę”, a nie kapitacyjną stawkę roczną w zakresie POZ udzielanych w ramach gotowości lekarza POZ, obejmującą kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 1 PodstOpZdrU i badań diagnostycznych zapewnianych przez lekarza w procesie udzielania świadczeń.

W § 16 zarządzenia wskazano kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości budżetu powierzonego, w tym przy ustalaniu budżetu po raz pierwszy dla świadczeniodawcy. Pierwszy budżet powierzony na okres rozliczeniowy 1.7.-31.12.2022 r. ustala się przy uwzględnieniu następujących kryteriów (zob. § 16 ust. 3 zarządzenia): wielkości populacji; struktury wiekowej; szacowanej średniej liczby świadczeń objętych budżetem powierzonym, wykonywanych w populacji, z uwzględnieniem struktury wiekowej.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono nazwę nowych badań, grupę wiekową pacjentów nimi objętych, liczbę badań na 10 tys. populacji objętej opieką na miesiąc, które bez wątpienia są znacznie limitowane, jednostkę rozliczeniową a także wartość jednostki rozliczeniowej w pieniądzu (złoty).

BadaniaGrupa wiekowaLiczba badań na 10 tys. populacji objętej opieką na miesiąc, czyli limity
Jednostka rozliczeniowaWartość jednostki rozliczeniowej w zł
Ferrytynacała populacja30świadczenie20
Witamina B12cała populacja
20świadczenie
21
Anty-CCP
cała populacja
5świadczenie
57
Antygen H. pylori w kale (test kasetkowy)
cała populacja
15
świadczenie
23
Antygen H. pylori w kale (badanie laboratoryjne)
cała populacja
15świadczenie
61
Anty-HCV
cała populacja
10świadczenie
22
CRP0–6 r.ż.
700świadczenie
14
Strep-test0–15 r.ż.
60świadczenie
12
Strep-test16–44 r.ż.
30świadczenie
12
Strep-test
45 plus r.ż.15świadczenie
12
Kwas foliowycała populacja20świadczenie
16

Opracowanie własne: na podstawie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.6.2022 r. i uzasadnienia do tego zarządzenia.

Dokonując oceny regulacji, które wprowadziły od 1.7.2022 r. dla lekarzy rodzinnych POZ możliwość zlecenia swoim pacjentom nowych dodatkowych badań, należy wskazać, że jest to bezsprzecznie krok w kierunku poszerzenia zakresu badań diagnostycznych wykonywanych w ramach NFZ. Z drugiej jednak strony niepokoją wdrożone limity liczby badań obliczonych i przyjętych na 10 tys. populacji objętej opieką na miesiąc. Taka sytuacja będzie zapewne wpływać na pogłębienie konfliktów w relacji lekarz POZ – pacjent w kontekście domagania się przez tych ostatnich skierowania na wykonanie nowych dodatkowych badań.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności